Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: t24495 trong 04:18:27 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13428Tiêu đề: điện xoay chiều
Gửi bởi: t24495 trong 04:18:27 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
Cho mạch xoay chiều AB mắc nối tiếp theo thứ tự từ trái sang phải gồm đoạn mạch AM chỉ có tụ điện có điện dung [tex]C=\frac{10^{-3}}{\sqrt{3}\pi}(F)[/tex], đoạn mạch MN chỉ có điện trở thuần R=10 ôm, đoạn mạch NB là một hộp kín X chứa hai trong ba phần tử điện trở R0, cuộn cảm thuần L0, tụ Co. đặt vào hai đầu đoạn điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=120V, tần số f=50Hz thì điện áp AN có biểu thức [tex]u_{AN}=60\sqrt{6}cos100\pi.t (V)[/tex], điện áp hiệu dụng [tex]U_{NB}=60V[/tex]. Hộp X chứa:
[tex]A.R_0=10\Omega, L_0=\frac{0,1}{\sqrt{3}\pi} (H)[/tex]
[tex]B.R_0=20\Omega, L_0=\frac{0,2}{\sqrt{3}\pi} (H)[/tex]
[tex]C.R_0=10\Omega, L_0=\frac{10^{-3}}{\pi} (H)[/tex]
[tex]D.R_0=20\Omega, L_0=\frac{10^{-3}}{2\sqrt{3}\pi} (H)[/tex]
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:01:57 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012
Cho mạch xoay chiều AB mắc nối tiếp theo thứ tự từ trái sang phải gồm đoạn mạch AM chỉ có tụ điện có điện dung [tex]C=\frac{10^{-3}}{\sqrt{3}\pi}(F)[/tex], đoạn mạch MN chỉ có điện trở thuần R=10 ôm, đoạn mạch NB là một hộp kín X chứa hai trong ba phần tử điện trở R0, cuộn cảm thuần L0, tụ Co. đặt vào hai đầu đoạn điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=120V, tần số f=50Hz thì điện áp AN có biểu thức [tex]u_{AN}=60\sqrt{6}cos100\pi.t (V)[/tex], điện áp hiệu dụng [tex]U_{NB}=60V[/tex]. Hộp X chứa:
[tex]A.R_0=10\Omega, L_0=\frac{0,1}{\sqrt{3}\pi} (H)[/tex]
[tex]B.R_0=20\Omega, L_0=\frac{0,2}{\sqrt{3}\pi} (H)[/tex]
[tex]C.R_0=10\Omega, L_0=\frac{10^{-3}}{\pi} (H)[/tex]
[tex]D.R_0=20\Omega, L_0=\frac{10^{-3}}{2\sqrt{3}\pi} (H)[/tex]
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ.
Nhận xét thấy [tex]U_{AN}^2+U_{NB}^2=U^2 ==> u_{AN}[/tex] vuông pha [tex]u_{NB}[/tex]
==> Đoạn NB chứa Ro,L.
Mặt khác [tex]Zc=10\sqrt{3} và R=10[/tex]
+ [tex]==> |\varphi_{AN}|=60 ==> \varphi_{NB}=30 ==> URo=30\sqrt{3}, UL=30V[/tex]
+ [tex]==> I = U_{AN}/ZRC=3\sqrt{3}[/tex]
==> Ro =10 và [tex]ZL=10/\sqrt{3} ==> L=\frac{10^-1}{\sqrt{3}.\pi}[/tex]