Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 03:26:42 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13414Tiêu đề: Bài toán điện xoay chiều khó 4(cần giúp)
Gửi bởi: yennhi10595 trong 03:26:42 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2012
Câu 8.Đặt một điện áp xoay chiều [tex]u=U\sqrt{2}cos(\omega t)V[/tex] vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở R,cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp.Tụ C có điện dung thay đổi được.Thay đổi C,khi Zc=Zc1 thì cường độ dòng điện trễ pha [tex]\frac{\Pi }{4}[/tex] so với điện áp hai đầu đoạn mạch,khi Zc=Zc2=6,25Zc1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai tụ đạt giá trị cực đại.Tính hệ số công suất của mạch khi đó.
A.0,6
B.0,7
C.0,8
D.0,9

Câu 9.Cho mạch điện RLC,cuộn cảm có điện trở thuần r.Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng [tex]u=125\sqrt{2}cos(\omega t)V[/tex] với [tex]\inline \omega[/tex] thay đổi được.Đoạn mạch AM gồm R và C,Đoạn mạch MB chứa cuộn dây.Biết UAM vuông pha với UMB và r=R.Với hai giá trị của tần số là [tex]\omega 1=100 \Pi[/tex] rad/s và [tex]\omega 2=56,25 \Pi rad/s[/tex] thì mạch có cùng hệ số công suất.Hãy xác định hệ số công suất của đoạn mạch.
A.0,96
B.0,85
C.0,91
D.0,82Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều khó 4(cần giúp)
Gửi bởi: kydhhd trong 05:34:47 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2012
Câu 8.Đặt một điện áp xoay chiều [tex]u=U\sqrt{2}cos(\omega t)V[/tex] vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở R,cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp.Tụ C có điện dung thay đổi được.Thay đổi C,khi Zc=Zc1 thì cường độ dòng điện trễ pha [tex]\frac{\Pi }{4}[/tex] so với điện áp hai đầu đoạn mạch,khi Zc=Zc2=6,25Zc1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai tụ đạt giá trị cực đại.Tính hệ số công suất của mạch khi đó.
A.0,6
B.0,7
C.0,8
D.0,9

Với Zc1 ta có: góc lệch pha là pi/4-------> Zl-Zc1=R----->Zc1=Zl-R
Với Zc2 thì hiệu điện thế hai đậu tụ cực đại thì ĐK là:
[tex]Zc2=\frac{Zl^{2}+R^{2}}{Zl}\Rightarrow \frac{Zl^{2}+R^{2}}{Zl}=6,25(Zl-R)\Rightarrow Zl=\frac{4}{3}R\Rightarrow Zc2=\frac{25}{12}R[/tex]
[tex]cos\varphi =\frac{R}{\sqrt{R^{2}+(Zl-Zc2)^{2}}}=......=0,9[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều khó 4(cần giúp)
Gửi bởi: kydhhd trong 06:02:07 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2012

Câu 9.Cho mạch điện RLC,cuộn cảm có điện trở thuần r.Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng [tex]u=125\sqrt{2}cos(\omega t)V[/tex] với [tex]\inline \omega[/tex] thay đổi được.Đoạn mạch AM gồm R và C,Đoạn mạch MB chứa cuộn dây.Biết UAM vuông pha với UMB và r=R.Với hai giá trị của tần số là [tex]\omega 1=100 \Pi[/tex] rad/s và [tex]\omega 2=56,25 \Pi rad/s[/tex] thì mạch có cùng hệ số công suất.Hãy xác định hệ số công suất của đoạn mạch.
A.0,96
B.0,85
C.0,91
D.0,82


uAM vuông pha với uMB nên:[tex]Zl.Zc=R.r=R^{2}[/tex]
[tex]\omega 1=\frac{16}{9}\omega 2\Rightarrow Zl1=\frac{16}{9}Zl2;Zc1=\frac{9}{16}Zc2[/tex]
mạch điện cùng công suất trong 2 TH thì:[tex]Z1=Z2\Rightarrow (Zl1-Zc1)^{2}=(Zl2-Zc2)^{2}\Rightarrow Zl1-Zc1=\frac{16}{9}Zc1-\frac{9}{16}Zl1\Rightarrow 9Zl1=16Zc1[/tex]
kết hợp với:[tex]Zl1.Zc1=(R+r)^{2};;;;cos\varphi =\frac{R+r}{\sqrt{(R+r)^{2}+(Zl1-Zc1)^{2}}}=......[/tex]
bạn thây các đại lựng vào nhé......


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều khó 4(cần giúp)
Gửi bởi: kieuvandk trong 10:32:09 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2015
kết quả là 0.8 bạn nhé :)