Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 02:55:35 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13412Tiêu đề: Bài toán điện xoay chiều khó 2(cần giúp)
Gửi bởi: yennhi10595 trong 02:55:35 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2012
Câu 2.Cho đoạn mach RLC.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều [tex]u=U\sqrt{2}cos(\omega t)V[/tex].Giữa hai bản tụ C có bố trí một khoá K.Giữa hai đầu R mắc một vôn kế.Khoá K đóng vôn kế chỉ giá trị gấp 3 lần khi khoá K ngắt.Xác định hệ số công suất của mạch khi K đóng.Biết dòng điện khi K đóng vuông pha với dòng điện khi K ngắt.
[tex]A.\frac{1}{\sqrt{10}}[/tex]   
B.[tex]\frac{1}{3}[/tex]
   
C.[tex]\frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]
   
D.[tex]\frac{3}{\sqrt{10}}[/tex]Câu 5.Cho đoạn mach AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB.Đoạn mạch AM gồm R nt tụ điện có điện dung C,đoạn mach MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r.Đặt vào AB một điện áp xoay chiều [tex]u=U\sqrt{2}cos(\omega t)V[/tex]
Biết R=r=[tex]\sqrt{\frac{L}{C}}[/tex];UMB=[tex]\sqrt{3}[/tex]UAM.Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là?

A.0,887
B.0,755
C.0,865
D.0,975
Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều khó 2(cần giúp)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:04:50 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2012
Câu 2.Cho đoạn mach RLC.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều [tex]u=U\sqrt{2}cos(\omega t)V[/tex].Giữa hai bản tụ C có bố trí một khoá K.Giữa hai đầu R mắc một vôn kế.Khoá K đóng vôn kế chỉ giá trị gấp 3 lần khi khoá K ngắt.Xác định hệ số công suất của mạch khi K đóng.Biết dòng điện khi K đóng vuông pha với dòng điện khi K ngắt.
[tex]A.\frac{1}{\sqrt{10}}[/tex]   
B.[tex]\frac{1}{3}[/tex]
   
C.[tex]\frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]
   
D.[tex]\frac{3}{\sqrt{10}}[/tex]
+ k đóng mạch R,L ; k ngắt mạch R,L,C
==> [tex]UR1=3UR2 ==> I1=3I2 ==> Z2=3Z1 ==> cos(\varphi_1)=3.cos(\varphi_2)[/tex]
+ do [tex]|\varphi i_1 - \varphi i_2| = 90 ==> |\varphi_2|+ |\varphi_1|=90 ==> |\varphi_2|=90-|\varphi_1|[/tex]
==> [tex]|tan(\varphi_1)|=1/3 ==> cos(\varphi_1)=3/\sqrt{10}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều khó 2(cần giúp)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:31:18 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2012
Câu 5.Cho đoạn mach AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB.Đoạn mạch AM gồm R nt tụ điện có điện dung C,đoạn mach MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r.Đặt vào AB một điện áp xoay chiều [tex]u=U\sqrt{2}cos(\omega t)V[/tex]
Biết R=r=[tex]\sqrt{\frac{L}{C}}[/tex];UMB=[tex]\sqrt{3}[/tex]UAM.Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là?

A.0,887
B.0,755
C.0,865
D.0,975
+ bài này vẽ vecto ra làm nhanh hơn.
+ Cách làm tinh toán.
Từ biểu thức [tex]R=r=\sqrt{\frac{L}{C}} ==> ZL.ZC=r^2=R^2[/tex] ==> u_{AM} vuông pha u_{MB}
[tex]cos(\varphi_{AM})=R/ZAM[/tex] và [tex]cos(\varphi_{MB})=r/ZMB=R/ZMB[/tex]
==> [tex]cos(\varphi_{AM})=\sqrt{3}. cos(\varphi_{MB})[/tex]
==> [tex]tan(\varphi_{MB})=\sqrt{3}=ZL/r[/tex]
==> [tex]ZL=\sqrt{3}.R[/tex]  và [tex]|\varphi_{MB}|=60 ==> |\varphi_{AM}|=30[/tex]
==> [tex]tan(30)=ZC/R ==> ZC=\sqrt{3}.R/3[/tex]
==> [tex]tan(|\varphi|)=\frac{|ZL-ZC|}{R+r}=\frac{\sqrt{3}}{3} ==> cos(\varphi)=0,86[/tex]