Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kimlongdinh383 trong 05:16:46 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13222Tiêu đề: Bài Tập Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: kimlongdinh383 trong 05:16:46 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2012
bài 1. khi chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1=0,3[tex]\mu[/tex]m vào catot của 1 tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện và hiệu điện thế hãm lúc đó là 2V. nếu đặt vào giữa anot và catot của tế bào quang điện trên 1 hiệu điện thế U[tex]_{AK}[/tex]=-2V và chiếu vò catot 1 bức xạ điện từ khác có bước sóng [tex]\lambda[/tex]2 =0,15[tex]\mu[/tex]m thì động năng cực đại của electron quang điện ngay trước khi đến anot bằng
A. 1,325.10[tex]^{-19}[/tex]
B. 6,625.10[tex]^{-19}[/tex]
C. 9,825.10[tex]^{-19}[/tex]
D. 3,425.10[tex]^{-19}[/tex]
bài 2. lần lược chiếu vào catot cua 1 tế bào quang điện các bức xạ có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1=0,26[tex]\mu[/tex]m và bức xạ có bước sóng  [tex]\lambda[/tex]2=1,2 [tex]\lambda[/tex]1 thì vận tốc bang đầu cực đại của các electron quang điện bức ra từ catot lần lược là V1 và V2 với 12V2=[tex]\frac{3}{4}[/tex]V1. giới hạn quang điện của kim loại làm catot này là
A. 1,45[tex]\mu[/tex]m
B. 0,9[tex]\mu[/tex]m
C. 0,42[tex]\mu[/tex]m
D. 1[tex]\mu[/tex]m
mọi người giải chi tiết cho mình dễ hiểu nha


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:41:55 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2012
bài 1. khi chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1=0,3[tex]\mu[/tex]m vào catot của 1 tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện và hiệu điện thế hãm lúc đó là 2V. nếu đặt vào giữa anot và catot của tế bào quang điện trên 1 hiệu điện thế U[tex]_{AK}[/tex]=-2V và chiếu vò catot 1 bức xạ điện từ khác có bước sóng [tex]\lambda[/tex]2 =0,15[tex]\mu[/tex]m thì động năng cực đại của electron quang điện ngay trước khi đến anot bằng
A. 1,325.10[tex]^{-19}[/tex]
B. 6,625.10[tex]^{-19}[/tex]
C. 9,825.10[tex]^{-19}[/tex]
D. 3,425.10[tex]^{-19}[/tex]

Khi dùng bước sóng thứ nhất: [tex]\left|eU_h \right|=\frac{hc}{\lambda _1}-A=>A=3,4267.10^-^1^9J[/tex]

Khi dùng bước sóng thứ hai, vì U <0 nên về đến anot động năng giảm, theo định lý động năng: [tex]W_d_A=W_d_0_m_a_x-\left|eU_A_K \right|=\frac{hc}{\lambda _2}-A-\left|eU_A_K \right|=6,623.10^-^1^9J[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:53:46 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2012
bài 2. lần lược chiếu vào catot cua 1 tế bào quang điện các bức xạ có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1=0,26[tex]\mu[/tex]m và bức xạ có bước sóng  [tex]\lambda[/tex]2=1,2 [tex]\lambda[/tex]1 thì vận tốc bang đầu cực đại của các electron quang điện bức ra từ catot lần lược là V1 và V2 với 12V2=[tex]\frac{3}{4}[/tex]V1. giới hạn quang điện của kim loại làm catot này là
A. 1,45[tex]\mu[/tex]m
B. 0,9[tex]\mu[/tex]m
C. 0,42[tex]\mu[/tex]m
D. 1[tex]\mu[/tex]m

ta có 2 phương trình

[tex]\frac{hc}{\lambda _1}=A+\frac{1}{2}mv_1^2[/tex]

[tex]\frac{hc}{\lambda _2}=A+\frac{1}{2}mv_2^2[/tex]

v1 và v2 có liên hệ nhau, thay vào 1 trong 2 phương trình trên sẽ tìm được A

Liên hệ giữa v1 và v2 trên để bạn viết có chính xác không!