Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 08:07:57 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13101Tiêu đề: 3 câu nhiệt động lực học nhờ thầy giúp đỡ!!!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:07:57 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2012
Bài 1: Độ biến thiên etropy trên đoạn giữa 2 quá trình đoạn nhiệt trong chu trình cảrnot bằng 1kcal/độ. Hiệu số nhiệt độ giữa 2 đường đẳng nhiệt là 100*C.Nhiệt lượng đã chuyển hóa thành công  trong chu trình này là:
A.4,8.10^5 J            B.418J               C.10^5J           D.4,8.10^3J

Bài 2: Có 3 bình chứa 3 chất khí khác nhau, được nối với nhau bằng các ống có khóa. Áp suất và thể tích ở bình I là 1at và 1lit, ở bình II là 2at và 2lit và ở bình III là 3at và 3lit. Mở khóa nhẹ nhàng để các bình thông nhau sau cho nhiệt độ không đổi. Tính áp suất trong 3 bình khi đã cân bằng:
A.2,33at                B.2at                             C.1,5at                          D.2,2at

Bài 3. Một động cơ nhiệt có tác nhân là 1 mol khí lý tưởng hoạt động  theo tru chình như hình . Hiệu suất của động cơ trên theo P1,P2, V1,V2 và [tex]\gamma[/tex] là:

A.[tex]1+\gamma\frac{P1(V1-V2)}{V1(P2-P1)}[/tex]


B.[tex]1+\gamma\frac{P1(V2-V1)}{V1(P2-P1)}[/tex]

C.[tex]1+\gamma\frac{P1(V1-V2)}{V1(P1-P2)}[/tex]

D.[tex]1+\gamma\frac{P1(V2-V1)}{V1(P1-P2)}[/tex]

(http://ns6.upanh.com/b3.s33.d2/65094c6882c7c6d97593c2c1ff43d0a4_51452016.hinhve.png) (http://www.upanh.com/hinhve_upanh/v/avj61xag5wl.htm)


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu nhiệt động lực học nhờ thầy giúp đỡ!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:00:34 AM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2012

Bài 2: Có 3 bình chứa 3 chất khí khác nhau, được nối với nhau bằng các ống có khóa. Áp suất và thể tích ở bình I là 1at và 1lit, ở bình II là 2at và 2lit và ở bình III là 3at và 3lit. Mở khóa nhẹ nhàng để các bình thông nhau sau cho nhiệt độ không đổi. Tính áp suất trong 3 bình khi đã cân bằng:
A.2,33at                B.2at                             C.1,5at                          D.2,2atLưu ý định luật Dalton. Ban đầu :

+ Áp suất trong bình 1 ; 2 và 3 lần lượt là :

 [tex]P_{1}V_{1} = n_{1}RT[/tex]   ;   [tex]P_{2}V_{2} = n_{2}RT[/tex]    ;   [tex]P_{3}V_{3} = n_{3}RT[/tex]

Khi cân bằng áp suất riêng phần của các loại khí trong bình thông nhau lần lượt là :

[tex]P'_{1} (V_{1} + V_{2} + V_{3} ) = n_{1}RT = P_{1}V_{1} [/tex]

[tex]P'_{2} (V_{1} + V_{2} + V_{3} ) = n_{2}RT = P_{2}V_{2} [/tex]

 và [tex]P'_{3}(V_{1} + V_{2} + V_{3} ) = n_{3}RT = P_{3}V_{3} [/tex]

Áp suất cần tìm : [tex]P' = P'_{1} + P'_{2} + P'_{3} = \frac{P_{1}V_{1}+ P_{2}V_{2} + P_{3}V_{3}}{V_{1} + V_{2} + V_{3}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 3 câu nhiệt động lực học nhờ thầy giúp đỡ!!!
Gửi bởi: Hoài Trọng trong 08:54:55 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2012
câu 1 theo mình là: A' =Q1-Q2= (T1-T2)x Q2'/T2= deltaT.deltaS=4,18x10^5
xin lỗi, mình không biết đánh công thức toán ^^


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu nhiệt động lực học nhờ thầy giúp đỡ!!!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:13:29 PM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2012
câu 1 theo mình là: A' =Q1-Q2= (T1-T2)x Q2'/T2= deltaT.deltaS=4,18x10^5
xin lỗi, mình không biết đánh công thức toán ^^
A'=Q1-Q2'  mới đúng!!!
 [tex]\Delta S=[/tex][tex]\frac{Q1}{T1}=\frac{-Q2}{T2}=\frac{Q2'}{T2}=\frac{Q1-Q2'}{T1-T2}=\frac{A'}{\Delta T}[/tex]
Giờ mới hiểu chuyển!!! :D
Tiêu đề: Trả lời: 3 câu nhiệt động lực học nhờ thầy giúp đỡ!!!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:46:47 PM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2012
Em bổ sung: Từ 2--->3 là quá trình đoạn nhiệt, gama là hằng số Poison (chỉ số đoạn nhiệt)
[tex]\gamma =\frac{Cp}{Cv}=\frac{Cv+R}{2}=\frac{i+2}{i}[/tex]
Với i là bậc tự do của phân tử khí