Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Sunhaka trong 02:49:40 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12990Tiêu đề: Bài tập DĐXC
Gửi bởi: Sunhaka trong 02:49:40 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2012
1. Điền vào chỗ trống: Số đo của vôn kế xoay chiều là giá trị ... của hiệu điện thế xoay chiều.
A. tức thời
B. trung bình
C. cực đại
D. một giá trị khác
2. Một dòng điện xoay chiều có tần số 60Hz và cường độ hiệu dụng 2A. Vào thời điểm t=0, cường độ dòng điện bằng 2A và sau đó tăng dần. Biểu thức của dòng điện tức thời theo đơn vị Ampe
A. 2căn2 cos(120pi_t + pi/4)
B. 2căn2 cos(120pi_t + pi)
C. 2căn2 cos(120pi_t)
D. 2căn2 cos(120pi_t - pi/4)
3. Đặt 1 hiệu điện thế xoay chiều u =Uo sin(wt) vào 2 đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R. gọi U là HĐT hiệu dụng ở 2 đầu đoạn mạch; i, Io, I lần lượt là giá trị tức thời, gtrị cực đại và gtrị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức liên hệ nào sau đây ko đúng?
A. (U/Uo) - (I/Io)=0
B. (U/Uo)^2 - (I/Io)^2 =1
C. (u/Uo) - (i/Io) =0
D. (U/Uo) + (I/Io) = căn2
4. Với U_R, U_C, u_R, u_c là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R và tụ điện C, I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức sau đây không đúng:
A. i = (u_C/Z_C)
B. I = (U_R/R)
C. i = (u_R/R)
D. I = (U_C/Z_C)

Dạ nhờ thầy cô giải giúp em. Cảm ơn thầy cô.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập DĐXC
Gửi bởi: kydhhd trong 03:03:44 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2012
1. Điền vào chỗ trống: Số đo của vôn kế xoay chiều là giá trị ... của hiệu điện thế xoay chiều.
A. tức thời
B. trung bình
C. cực đại
D. một giá trị khác
2. Một dòng điện xoay chiều có tần số 60Hz và cường độ hiệu dụng 2A. Vào thời điểm t=0, cường độ dòng điện bằng 2A và sau đó tăng dần. Biểu thức của dòng điện tức thời theo đơn vị Ampe
A. 2căn2 cos(120pi_t + pi/4)
B. 2căn2 cos(120pi_t + pi)
C. 2căn2 cos(120pi_t)
D. 2căn2 cos(120pi_t - pi/4)


1B
2. [tex]\omega =120\Pi[/tex]
khit=0, i=2A nên [tex]cos\varphi =\frac{1}{\sqrt{2}}\Rightarrow \varphi +-\frac{\Pi }{4}[/tex]
[tex]cos\varphi =\frac{1}{\sqrt{2}}\Rightarrow \varphi =+-\frac{\Pi }{4}[/tex]
do i tăng nên:[tex]\varphi =-\frac{\Pi }{4}[/tex]
---ĐA: D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập DĐXC
Gửi bởi: kydhhd trong 03:14:25 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2012

3. Đặt 1 hiệu điện thế xoay chiều u =Uo sin(wt) vào 2 đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R. gọi U là HĐT hiệu dụng ở 2 đầu đoạn mạch; i, Io, I lần lượt là giá trị tức thời, gtrị cực đại và gtrị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức liên hệ nào sau đây ko đúng?
A. (U/Uo) - (I/Io)=0
B. (U/Uo)^2 - (I/Io)^2 =1
C. (u/Uo) - (i/Io) =0
D. (U/Uo) + (I/Io) = căn2
4. Với U_R, U_C, u_R, u_c là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R và tụ điện C, I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức sau đây không đúng:
A. i = (u_C/Z_C)
B. I = (U_R/R)
C. i = (u_R/R)
D. I = (U_C/Z_C)

Dạ nhờ thầy cô giải giúp em. Cảm ơn thầy cô.
3B.
do:[tex]\frac{U}{U0}=\frac{1}{\sqrt{2}}\Rightarrow (\frac{U}{Uo})^{2}=\frac{1}{2};(\frac{I}{I0})^{2}=\frac{1}{2}[/tex]
4. A do Uc và i lệch pha nhau, con 4c vẫn đúng