Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: visao trong 09:19:30 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12920Tiêu đề: bài điện
Gửi bởi: visao trong 09:19:30 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012
mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp với R=10, cảm kháng =10, dung kháng =5. ứng với f thì trongmạch có cộng hưởng. ta có
A: f' = f
B:f' >f
C: f'<f
D:không có f'
mong thầy cô và các pạn giúp cho.


Tiêu đề: Trả lời: bài điện
Gửi bởi: kydhhd trong 04:44:13 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2012
mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp với R=10, cảm kháng =10, dung kháng =5. ứng với f thì trongmạch có cộng hưởng. ta có
A: f' = f
B:f' >f
C: f'<f
D:không có f'
mong thầy cô và các pạn giúp cho.
[tex]Zl=2\Pi f'L=10;Zc=\frac{1}{2\Pi f'.C}=5\Rightarrow Zl/Zc=4\Pi ^{2}f'^{2}LC\Rightarrow f'^{2}=2.\frac{1}{4\Pi ^{2}LC}[/tex]
khi có công hưởng
[tex]Zl=Zc\Rightarrow 2\Pi fL=\frac{1}{2\Pi fC}\Rightarrow f^{2}=\frac{1}{4\Pi ^{2}LC}[/tex]
---->f'>f