Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 03:28:13 AM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12707Tiêu đề: Máy phát điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 03:28:13 AM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2012
Nhờ thầy cô giúp em  bài tập này ạ
,Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc [tex]\omega[/tex] quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng luôn vuông góc với trục quay của khung. Suất điẹn động cảm ứng trong khung có biểu thức [tex]e = E_0 cos(\omega t + \frac{\pi }{2})[/tex] . Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng ?
Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:01:21 AM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2012
Nhờ thầy cô giúp em  bài tập này ạ
,Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc [tex]\omega[/tex] quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng luôn vuông góc với trục quay của khung. Suất điẹn động cảm ứng trong khung có biểu thức [tex]e = E_0 cos(\omega t + \frac{\pi }{2})[/tex] . Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng ?
Công thức tổng quát khi tính Sdd cảm ứng trong khung quay : [tex]e = Eocos(\omega.t + \varphi - \pi/2)[/tex]
([tex]\varphi[/tex] là góc hợp bởi vecto pháp và vecto B)
so sánh Phương trình đề bài cho
==> [tex]\varphi - \pi/2=\pi/2 ==> \varphi=\pi[/tex]