Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mashjmaro trong 06:47:41 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12597Tiêu đề: Vài bài sóng cơ cần thầy cô và mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: mashjmaro trong 06:47:41 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2012
1> Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp S1,S2 dao dộng với pt tương ứng là : u1 = a[tex]\cos \omega t[/tex] và
u2 = a[tex]\sin \omega t[/tex] . Khoảng cách giữa S1S2 = 3,25 lamda . Trên S1S2 số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với u1 là
A - 3 điểm
B - 4 điểm
C - 5 điểm
D - 6 điểm
2> Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp S1,S2 dao dộng ngược pha u1= a[tex]\cos \omega t[/tex] và u2= -a[tex]\cos \omega t[/tex] Với S1S2 = 10,5 lamda . Hỏi trên đoạn nối S1S2 có ? điểm dao động với biên độ A = a và cùng pha với nguồn
A - 10
B - 21
C - 20
D - 42
3> Tại 2 điểm A và B cách nhau 22 cm có 2 nguồn sóng kết hợp cùng pha cùng biện độ 2mm , có lamda = 4 cm . Coi biện độ sóng không đổi khi truyền . Xác định số điểm trên AB dao động tổng hợp có biện độ bằng [tex]2\sqrt{3}[/tex] mm
A - 10
B - 11
C - 22
D - 21
4> Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp S1,S2 dao dộng cùng pha u1 = A[tex]\cos \omega t[/tex] . S1S2 = 4 lamda .Trên S1S2 có ? điểm dao động với biên độ tổng hợp A[tex]\sqrt{2}[/tex]
A - 13
B - 14
C - 15
D - 16

Cảm ơn mọi người trước !!Tiêu đề: Trả lời: Vài bài sóng cơ cần thầy cô và mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:15:21 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2012
Những bài tương tự đã có, các em nên tìm lại rồi nghiên cứu.