Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: lonelymoon1802 trong 05:25:48 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12547Tiêu đề: giúp em bài tập hóa tổng hợp với ạ!
Gửi bởi: lonelymoon1802 trong 05:25:48 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2012
Câu 1:
Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịchHNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu dược 0,75 m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí(đktc) gồm NO và NO2(không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 44,1gam. Giá trị của m là
A.44,8.
B.33,6.
C.40,5.
D.50,4.
Câu 2:
Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic,rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2
(dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa vàdung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào?
A.Tăng 2,70 gam.
B.Giảm 7,74 gam.
C.Tăng 7,92 gam.
D.Giảm 7,38 gam.