Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: desparado trong 12:00:29 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12522Tiêu đề: Nhờ giúp bài giao thoa sóng
Gửi bởi: desparado trong 12:00:29 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2012
nhờ các thầy giúp em bài này
Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng cách nhau 10cm, dao động theo phương trình [tex]Ua = 5cos(40\prod{} t),Ub=5cos(40\prod{} t+\prod{})[/tex]  và  Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=40cm/s  . Số điểm có bd dao động bằng 5 mm trên đoạn AB là
A. 10                 B. 21            C. 20         D. 11


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài giao thoa sóng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 12:55:01 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2012
nhờ các thầy giúp em bài này
Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng cách nhau 10cm, dao động theo phương trình [tex]Ua = 5cos(40\prod{} t),Ub=5cos(40\prod{} t+\prod{})[/tex]  và  Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=40cm/s  . Số điểm có bd dao động bằng 5 mm trên đoạn AB là
A. 10                 B. 21            C. 20         D. 11
HD:
Ta có: [tex]\lambda =\frac{v}{f}=2 cm[/tex]
Gọi O là trung điểm AB  (O xem như là nút)
Vì AO = 5 cm = 5[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] => AO có 5 bó sóng => AB có 10 bó. Mỗi bó có 2 điểm dao động với biến độ bằng 5 mm (biên độ tại bụng là 10 mm) => có 20 điểm dao động với biên độ bằng 5 mm