Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 05:04:04 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12498Tiêu đề: Sóng cơ
Gửi bởi: bigterboy trong 05:04:04 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2012
thầy cô và các bạn giải giùm em bài này với:

ở mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A,B cách nhau 19cm, dao động theo phương thẳng đứng với pt là ua=ub=acos 20*pi*t
Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng
tại M dao đọng với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cáh AM là
A/5cm     B/2cm     C/4cm       D/2[tex]\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bai tap song co
Gửi bởi: kydhhd trong 07:44:08 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2012
giải giùm em bài này với:

ở mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A,B cách nhau 19cm, dao động theo phương thẳng đứng với pt là ua=ub=acos 20*pi*t
Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng
tại M dao đọng với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cáh AM là
A/5cm     B/2cm     C/4cm       D/2[tex]\sqrt{2}[/tex]

bước sóng=v/f=4cm---> số cực đại giữa 2 nguồn là 9, mỗi nửa AB có 4 cực đại
xét M là cực đại cung pha với nguôn ĐK là:
[tex]MB-MA-k\lambda =4k(k\leq 4);\Pi \frac{MA+MB}{\lambda }=2m\Pi \Rightarrow MA=4m-2k[/tex]
để MA nhỏ nhất thì k lớn nhất m nhỏ nhất và MA>0, Kmax=4--->[tex]4m-8>0\Rightarrow m>2\Rightarrow m_{min}=3\Rightarrow MA=4.3-2.4=4cm[/tex]