Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duchiepql1 trong 09:54:22 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12462Tiêu đề: 1 số bài tập trắc ngiệm hay cần mọi người giải giúp
Gửi bởi: duchiepql1 trong 09:54:22 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2012
1,Một vật thực hiện dao động điều hòa với biên độ A.Khi tốc độ của vật =[tex]\frac{1}{2}[/tex] lần tốc độ cực đại thì nó cách vị trí cân bằng 1 đoạn
A.[tex]\frac{A}{\sqrt{2}}[/tex]         B.[tex]\frac{A\sqrt{3}}2[/tex]           C.[tex]\frac{A}{\sqrt{3}}[/tex]             D.A
2,Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB,AN chứa cuộn dây,NB chứa tụ điện.Đặt 1 hiệu điện thế không đổi vào 2 đầu đoạn mạchAB.Biết giá trị của tụ có thể thay đổi được và điện áp 2 đầu đoạn mạch AN luôn sớm pha hơn cường độ dòng điện 1 góc[tex]\frac{\pi }{5}[/tex].Điều chỉnh giá trị của tụ để giá trị [tex]U_{AN}+U_{NB}[/tex] đạt giá trị cực đại. Hệ số công suất của mạch lúc này là
A.0.72                 B.0.69                        C.0.89                                   D.0.82


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài tập trắc ngiệm hay cần mọi người giải giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 11:26:51 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2012
1,Một vật thực hiện dao động điều hòa với biên độ A.Khi tốc độ của vật =[tex]\frac{1}{2}[/tex] lần tốc độ cực đại thì nó cách vị trí cân bằng 1 đoạn
A.[tex]\frac{A}{\sqrt{2}}[/tex]         B.[tex]\frac{A\sqrt{3}}2[/tex]           C.[tex]\frac{A}{\sqrt{3}}[/tex]             D.A


[tex]v=\frac{\omega A}{2}[/tex]
[tex]A^{2}=x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}=x^{2}+\frac{\omega ^{2}A^{2}}{4\omega ^{2}}\Rightarrow x=A\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài tập trắc ngiệm hay cần mọi người giải giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:29:34 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012
2,Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB,AN chứa cuộn dây,NB chứa tụ điện.Đặt 1 hiệu điện thế không đổi vào 2 đầu đoạn mạchAB.Biết giá trị của tụ có thể thay đổi được và điện áp 2 đầu đoạn mạch AN luôn sớm pha hơn cường độ dòng điện 1 góc[tex]\frac{\pi }{5}[/tex].Điều chỉnh giá trị của tụ để giá trị [tex]U_{AN}+U_{NB}[/tex] đạt giá trị cực đại. Hệ số công suất của mạch lúc này là
A.0.72                 B.0.69                        C.0.89                                   D.0.82
Dùng giản đồ Frescel
[tex]\frac{U}{sin(90-\frac{\pi}{5})}=\frac{U_{AN}}{sin(\alpha)}=\frac{U_{NB}}{sin(\beta)}=const[/tex]
[tex](U_{AN}+U_{NB})=const.(sin(\alpha)+sin(\beta))[/tex]
==> [tex](U_{AN}+U_{NB})=const.[sin(\beta)+sin(\frac{7\pi}{10}-\beta)][/tex]
==> [tex](U_{AN}+U_{NB})=const.[2sin(\frac{7\pi}{20})cos(-\frac{7\pi}{20}+\beta)][/tex]
==> [tex](U_{AN}+U_{NB})max[/tex] khi [tex]cos(\frac{-7.\pi}{20}+\beta)=1[/tex]
==> [tex]\beta=\frac{7\pi}{20}[/tex]
==> [tex]\varphi = \beta - \frac{\pi}{5}[/tex]
==> [tex]cos(\varphi)=0,89[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài tập trắc ngiệm hay cần mọi người giải giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:24:04 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2012
Chúng tôi đề nghị tác giả xem lại quy định đăng bài. Tên topic chưa đúng quy định. 

Nếu lần sau vẫn đặt tên như vậy thì chúng tôi sẽ xóa mà không cần báo (dù có bài trả lời hay chưa).