Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: painofkidvn trong 09:16:17 PM Ngày 15 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12414Tiêu đề: Giúp: Bài tập về giao thoa sóng!!
Gửi bởi: painofkidvn trong 09:16:17 PM Ngày 15 Tháng Mười, 2012
hai điểm [tex]S_{1}, S_{2}[/tex] trên mặt chất lỏng cách nhau 8 cm, dao động cùng phương với tần số f=100Hz. Phương trình [tex]U_{S_{1}}=U_{S_{2}}=U=Acos2\pi ft[/tex]. Biết v=8 (m/s)
a) Viết phương trình dao động của điểm M trên mặt chất lỏng cách đều [tex]S_{1}S_{2}[/tex] một khoảng 8cm.
b) Khi đó hệ vân ổn định trên mặt chất lỏng phải tăng [tex]S_{1}S_{2}[/tex] bằng bao nhiêu? Với khoảng cách đó thì giữa 2 điểm [tex]S_{1}S_{2}[/tex] có bao nhiêu gợn sóng hình hypebol?