Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: visao trong 07:59:19 AM Ngày 14 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12391Tiêu đề: sóng cơ học
Gửi bởi: visao trong 07:59:19 AM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
2 nguồn có AB cách 12cm...có lamda=1,6cm. C la 1điểm trên mặt nước cách đều 2nguồn và cách trung điểm O 8cm. hỏi trên đoạn CO, số điểm dao đông ngược pha với nguồn là..(có 2 điểm)
Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp, Mọi người giải giùm em,


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ học
Gửi bởi: kydhhd trong 08:23:30 AM Ngày 14 Tháng Mười, 2012
2 nguồn có AB cách 12cm...có lamda=1,6cm. C la 1điểm trên mặt nước cách đều 2nguồn và cách trung điểm O 8cm. hỏi trên đoạn CO, số điểm dao đông ngược pha với nguồn là..(có 2 điểm)
Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp, Mọi người giải giùm em,
bạn cần nêu rõ đầu bài 2 nguồn cùng pha hay lẹch pha
mình giải TH cung pha, giả sử pt dao động 2 nguồn:[tex]u1=u2=Acos\omega t[/tex]
pt sóng từng nguồn lan truyền tới M nằm trên CO
[tex]u1M=Acos(\omega t-2\Pi \frac{d1}{\lambda }); u2M=Acos(\omega t-2\Pi \frac{d2}{\lambda })\Rightarrow uM=A_{M}cos(\omega t-\Pi \frac{d1+d2}{\lambda })[/tex]
tại M ngược pha với nguồn:[tex]\Pi \frac{d1+d2}{\lambda }=\Pi +k2\Pi \Rightarrow d1+d2=1,6+3,2k[/tex]
ĐK của d1+d2 là( bạn vẽ hình sẽ thấy) CO=10cm
AB<d1+d2<=2CO----->12<d1+d2<=20
[tex]\Rightarrow 12<1,6+3,2k\leq 20\Rightarrow k=4,k=5[/tex]