Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: taymile trong 09:01:23 AM Ngày 13 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12376Tiêu đề: bai tap ve phuong truyen song
Gửi bởi: taymile trong 09:01:23 AM Ngày 13 Tháng Mười, 2012
 nhờ các thây giúp dỡ e bài này với ạ
một sóng ngang truyền trên mặt nứoc với bứoc sóng băng 0,6m.hai điem M,N cách nhau 0,15m và sóng truyền từ M dến N.chọn trục biểu diễn li độ cho cac điểm có chiều dưong hứong lên trên.tai một thời diêm nào dó M có li đô âm và dang chuyển động đi xuống thi f tại thời điểm đó N có li độ bằng bao nhiêu va f chuyển động theo chiều nào?
 Mong cac thầy giải chi tiết hộ e.e cảm ơn nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: bai tap ve phuong truyen song
Gửi bởi: lam9201 trong 09:39:44 AM Ngày 13 Tháng Mười, 2012
một sóng ngang truyền trên mặt nứoc với bứoc sóng băng 0,6m.hai điem M,N cách nhau 0,15m và sóng truyền từ M dến N.chọn trục biểu diễn li độ cho cac điểm có chiều dưong hứong lên trên.tai một thời diêm nào dó M có li đô âm và dang chuyển động đi xuống thi f tại thời điểm đó N có li độ bằng bao nhiêu va f chuyển động theo chiều nào?
 Mong cac thầy giải chi tiết hộ e.e cảm ơn nhiều.
Xét MN ở trên một phuong truyền sóng
Ta có MN = [tex]\Lambda /4[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex] uN trể pha hơn uM là [tex]\pi /2[/tex]
tai thời điểm t : uM < 0 và vM < 0
Xét trên đường tròn thì M đang ở phần tư thứ 2 . Suy ra N ở phần tư thứ 1
Suy ra N có li độ dương và chuyển động đi xuống ( theo chiều âm).

Tiêu đề: Trả lời: bai tap ve phuong truyen song
Gửi bởi: taymile trong 09:47:48 AM Ngày 13 Tháng Mười, 2012
mih nghi M fai ơ góc phần tư thứ 3 chứ vì chiều truyên sóng là từ trái sang phải ma


Tiêu đề: Trả lời: bai tap ve phuong truyen song
Gửi bởi: taymile trong 09:53:04 AM Ngày 13 Tháng Mười, 2012
minh viet lộn M ở góc phần tư thứ 2 =>N phải ở góc phần tư thứ 3 chứ vì sóng truyền từ trái sang phải ma


Tiêu đề: Trả lời: bai tap ve phuong truyen song
Gửi bởi: lam9201 trong 10:08:11 AM Ngày 13 Tháng Mười, 2012
minh viet lộn M ở góc phần tư thứ 2 =>N phải ở góc phần tư thứ 3 chứ vì sóng truyền từ trái sang phải ma
sóng truyền từ M đến N nên N dao động trể pha hơn M