Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LEDUNG95D trong 02:28:21 AM Ngày 08 Tháng Mười, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12292Tiêu đề: giao thoa sóng
Gửi bởi: LEDUNG95D trong 02:28:21 AM Ngày 08 Tháng Mười, 2012
ở mặt nước có 2 nguồn sóng A và B  cách nhau 15 cm D Đ Đ H cùng tần số cung pha theo phương  vuông góc với mặt nước .điểm M nằm trên AB  cách trung điểm gần O nhất luôn dao đọng với biên độ cực đại .Trên đường tròn tâm o đương kính 20 cm nằm trên mặt nước số điểm luôn dạo động cực đại là cho em hỏi luôn khoảng cách giữa 2 điểm cực đại cùng pha tại sao là lam da mà không phải là lamda\2


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:06:42 AM Ngày 08 Tháng Mười, 2012
ở mặt nước có 2 nguồn sóng A và B  cách nhau 15 cm D Đ Đ H cùng tần số cung pha theo phương  vuông góc với mặt nước .điểm M nằm trên AB  cách trung điểm gần O nhất luôn dao đọng với biên độ cực đại .Trên đường tròn tâm o đương kính 20 cm nằm trên mặt nước số điểm luôn dạo động cực đại là cho em hỏi luôn khoảng cách giữa 2 điểm cực đại cùng pha tại sao là lam da mà không phải là lamda\2
Bạn học lớp 12, không phải lớp 1 hay lớp 2, đề nghị bạn lần sau viết đề bài cho chính xác câu, từ.


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:26:36 AM Ngày 08 Tháng Mười, 2012
Ở mặt nước có 2 nguồn sóng A và B  cách nhau 15 cm D Đ Đ H cùng tần số, cùng pha theo phương  vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB  cách trung điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O đường kính 20 cm nằm trên mặt nước, số điểm luôn dạo động cực đại là?

Cho em hỏi luôn khoảng cách giữa 2 điểm cực đại cùng pha tại sao là lam da mà không phải là lamda\2
HD: Em xem lại đề bài, điểm M cách O bao nhiêu?
+ Trong giao thoa sóng, khoảng cách giữa hai điểm cực đại (hoặc cự tiểu) gần nhau nhất trên đường nối hai nguồn là [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex], khoảng cách giữa cực đại và cực tiểu liền kề nhau là [tex]\frac{\lambda }{4}[/tex]
+ Khoảng cách giữa hai điểm cực đại cùng pha gần nhau nhất là [tex]\lambda[/tex] (Khi xét các điểm trên đường nối hai nguồn thì giống như sóng dừng, các điểm thuộc cùng bó thì dao động cùng pha, các điểm thuộc hai bó liền kề thì dao động ngược pha => khoảng cách giữa hai cực đại gần nhất cùng pha là [tex]\lambda[/tex] (từ bụng 1 đến bụng 3)

Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng
Gửi bởi: LEDUNG95D trong 12:12:43 PM Ngày 08 Tháng Mười, 2012
ở mặt nước có 2 nguồn sóng A và B  cách nhau 15 cm D Đ Đ H cùng tần số cung pha theo phương  vuông góc với mặt nước .điểm M nằm trên AB , cách trung điểm O  là 1,5 cm, là điểm gần O  nhất luôn dao đọng với biên độ cực đại .Trên đường tròn tâm o đương kính 20 cm nằm trên mặt nước số điểm luôn dạo động cực đại là cho em hỏi luôn khoảng cách giữa 2 điểm cực đại cùng pha tại sao là lam da mà không phải là lamda\2


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng
Gửi bởi: LEDUNG95D trong 12:15:00 PM Ngày 08 Tháng Mười, 2012
thầy ơi em sửa đề rồi em cũng xin lỗi thầy về cách viết


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:43:25 PM Ngày 08 Tháng Mười, 2012
thầy ơi em sửa đề rồi em cũng xin lỗi thầy về cách viết
M là cực đại trên AB gần O nhất ==>[tex] MO=\lambda/2 ==> \lambda=3cm.[/tex]
Số cực đại trên AB: [tex]AB/\lambda=15/3=5 ==> 9[/tex] cực đại
==> số cực đại trên đường trònh : 9x2=18


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng
Gửi bởi: LEDUNG95D trong 05:52:29 PM Ngày 08 Tháng Mười, 2012
 thầy ợi thầy có thể giải thích rõ .tại sao giao thoa sóng thì khoảng cách giữa 2 điểm cực đại là lamda\2 còn trong 2nguồn dao động cùng pha thì  là lamda thầy có thể chúng minh hộ hoặc có hỉnh ảnh để em hiểu rỏ hơn được không em cám ơn thầy  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 08:39:58 PM Ngày 08 Tháng Mười, 2012
thầy ợi thầy có thể giải thích rõ .tại sao giao thoa sóng thì khoảng cách giữa 2 điểm cực đại là lamda\2 còn trong 2nguồn dao động cùng pha thì  là lamda thầy có thể chúng minh hộ hoặc có hỉnh ảnh để em hiểu rỏ hơn được không em cám ơn thầy  [-O<

như thầy minhhiepk10 vừa nói đó bạn "Khoảng cách giữa hai điểm cực đại cùng pha gần nhau nhất là [tex]\lambda[/tex]
 (Khi xét các điểm trên đường nối hai nguồn thì giống như sóng dừng, các điểm thuộc cùng bó thì dao động cùng pha, các điểm thuộc hai bó liền kề thì dao động ngược pha"
Trong giao thoa sóng khoảng cách giữa 2 điểm cực đại gần nhau nhất là [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] nhưng nó là ngược pha nhau còn khoảng cách giữa hai điểm cực đại  đồng pha gần nhất thì mới là [tex]\lambda[/tex].Bạn có thể xem hình mình chế tạo.