Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 02:55:29 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12168Tiêu đề: Một số bài tâp về giao thoa sóng.
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 02:55:29 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2012
Em có một số bài tập và em đã làm ra đáp án nhưng không biết có đúng không, mong thầy cô và các bạn nhẩm nhanh và cho em bít xem em có sai câu nào không!
Bài 1: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn A và B cách nhau 5,4cm, có phương trình lần lượt là: [tex]U_1 = cos\pi t[/tex] cm và [tex]U_2 = 0,1cos\pi t [/tex] cm. Coi biên độ không đổi trong quá trình truyền sóng và bước sóng 2cm. Điểm cực tiểu trên AB cách A gần nhất là?  
Em làm ra là 0,2cm

Bài 2: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn A và B cách nhau 5 cm, có phương trình lần lượt là: [tex]U_1 = 4cos\pi t[/tex] mm và [tex]U_2 = 3cos\pi t [/tex] mm. Gọi O là trung điểm của AB. COi biên độ không đổi khi sóng truyền đi và bước sóng 2cm. Điểm cực tiểu trên AO các A xa nhất là?
Em làm ra là 2cm

Bài 3: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn A và B cách nhau 5,4cm, có phương trình lần lượt là: [tex]U_1 = acos\pi t[/tex] cm và [tex]U_2 = bcos(\pi t + \pi)[/tex] cm. COi biên độ không đổi khi sóng truyền đi và bước sóng 2cm. Điểm cực tiểu trên AB cách A gần nhất là?
Em làm ra là 0,7cm

Bài 4:Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn A và B cách nhau 5,4cm, có phương trình lần lượt là: [tex]U_1 = acos(\pi t - \frac{\pi }{2})[/tex] cm và [tex]U_2 = bcos(\pi t + \frac{\pi }{2})[/tex] cm. COi biên độ không đổi khi sóng truyền đi và bước sóng 2cm. Điểm cực đại trên AB cách A gần nhất là?
Em làm ra là 0,2cm

Bài 5: Hai nguồn A và B trên mặt nước dao động cùng pha, O là trung điểm AB dao động với biên độ 2cm. Điểm M trên đoạn AB dao động với biên độ 1cm. Biết bước sóng lan truyền là 1,5cm. Giá trị OM nhỏ nhất là?
Em làm ra là 0,125 cm


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tâp về giao thoa sóng.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 03:19:18 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2012
Em có một số bài tập và em đã làm ra đáp án nhưng không biết có đúng không, mong thầy cô và các bạn nhẩm nhanh và cho em bít xem em có sai câu nào không!
Bài 1: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn A và B cách nhau 5,4cm, có phương trình lần lượt là: [tex]U_1 = cos\pi t[/tex] cm và [tex]U_2 = 0,1cos\pi t [/tex] cm. Coi biên độ không đổi trong quá trình truyền sóng và bước sóng 2cm. Điểm cực tiểu trên AB cách A gần nhất là?  
Em làm ra là 0,2cm

Bài 2: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn A và B cách nhau 5 cm, có phương trình lần lượt là: [tex]U_1 = 4cos\pi t[/tex] mm và [tex]U_2 = 3cos\pi t [/tex] mm. Gọi O là trung điểm của AB. COi biên độ không đổi khi sóng truyền đi và bước sóng 2cm. Điểm cực tiểu trên AO các A xa nhất là?
Em làm ra là 2cm

Bài 3: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn A và B cách nhau 5,4cm, có phương trình lần lượt là: [tex]U_1 = acos\pi t[/tex] cm và [tex]U_2 = bcos(\pi t + \pi)[/tex] cm. COi biên độ không đổi khi sóng truyền đi và bước sóng 2cm. Điểm cực tiểu trên AB cách A gần nhất là?
Em làm ra là 0,7cm

Bài 4:Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn A và B cách nhau 5,4cm, có phương trình lần lượt là: [tex]U_1 = acos(\pi t - \frac{\pi }{2})[/tex] cm và [tex]U_2 = bcos(\pi t + \frac{\pi }{2})[/tex] cm. COi biên độ không đổi khi sóng truyền đi và bước sóng 2cm. Điểm cực đại trên AB cách A gần nhất là?
Em làm ra là 0,2cm

Bài 5: Hai nguồn A và B trên mặt nước dao động cùng pha, O là trung điểm AB dao động với biên độ 2cm. Điểm M trên đoạn AB dao động với biên độ 1cm. Biết bước sóng lan truyền là 1,5cm. Giá trị OM nhỏ nhất là?
Em làm ra là 0,125 cm
NX: Chúc mừng em, em tính đúng rồi đấy. Riêng bài số 5 khi trước thầy Thạnh HD rồi mà