Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: THANHDUY106 trong 11:10:23 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12058Tiêu đề: DẠNG KHÓ VỀ GIAO THOA SÓNG CƠ
Gửi bởi: THANHDUY106 trong 11:10:23 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2012
 
xin thầy/cô và các bạn giúp đỡ cho em bài toan này, nếu đưoc xin các thầy cô chỉ rõ phương pháp tong quát cho những bài sau . em xin chan thành cảm ơn
bài 1 : hai nguồn kết hợp A và B ,dao động ngược pha  cách nhau 10cm , bước sóng 0,5 cm .Gọi 0 là điểm nằm trên đoạn AB  sao cho 0A =3cm ,và M,N là hai điểm trên bề mặt chất lỏngsao cho MN VUÔNG góc AB tại 0 và 0M =ON=4cm .số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MN là bao nhiêu
A 2      B 3       C 4        D 5


Tiêu đề: Trả lời: DẠNG KHÓ VỀ GIAO THOA SÓNG CƠ
Gửi bởi: havang1895 trong 06:00:25 AM Ngày 23 Tháng Chín, 2012

xin thầy/cô và các bạn giúp đỡ cho em bài toan này, nếu đưoc xin các thầy cô chỉ rõ phương pháp tong quát cho những bài sau . em xin chan thành cảm ơn
bài 1 : hai nguồn kết hợp A và B ,dao động ngược pha  cách nhau 10cm , bước sóng 0,5 cm .Gọi 0 là điểm nằm trên đoạn AB  sao cho 0A =3cm ,và M,N là hai điểm trên bề mặt chất lỏngsao cho MN VUÔNG góc AB tại 0 và 0M =ON=4cm .số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MN là bao nhiêu
A 2      B 3       C 4        D 5

Xét M: AM = 5, BM = căn(65). Tại M có:(d2 - d1)/lamda = [căn(65) - 5]:0,5 = 6,... --> giữa M và trung trực có 6 cực đại .
Xét O: IO:(lamda/2) = 4:0,5 = 8 --> IO có 8 cực đại (với I là trung điểm) --> trong MO có 2 cực đại --> MN có 4 cực đại.


Tiêu đề: Trả lời: DẠNG KHÓ VỀ GIAO THOA SÓNG CƠ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:11:04 AM Ngày 23 Tháng Chín, 2012

xin thầy/cô và các bạn giúp đỡ cho em bài toan này, nếu đưoc xin các thầy cô chỉ rõ phương pháp tong quát cho những bài sau . em xin chan thành cảm ơn
bài 1 : hai nguồn kết hợp A và B ,dao động ngược pha  cách nhau 10cm , bước sóng 0,5 cm .Gọi 0 là điểm nằm trên đoạn AB  sao cho 0A =3cm ,và M,N là hai điểm trên bề mặt chất lỏngsao cho MN VUÔNG góc AB tại 0 và 0M =ON=4cm .số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MN là bao nhiêu
A 2      B 3       C 4        D 5

Tìm số cực đại cực tiểu trên đoân bất kỳ VD C,D
Tìm kc và kD bằng công thức : [tex]k = \frac{d1-d2}{\lambda}[/tex]
Chặn k để đếm
* 2 nguồn đồng pha
+ CĐ : kC < = k < = kD
+ CT : kC < = k + 1/2 < = kD
* 2 nguồn ngược pha.
+ CT : kC < = k < = kD
+ CĐ : kC < = k + 1/2 < = kD

VD bài trên: Xét số cực đại trên OM ==> số cực đại trên MN=2MO

Xét O ==> [tex]OA=3cm, OB=7cm ==> k_0=\frac{OA-OB}{\lambda}=-8[/tex]
Xét M ==> [tex]MA=\sqrt{3^2+4^2}=5,MB=\sqrt{7^2+4^2}=8,062[/tex]
==> [tex]kM= \frac{OA-OB}{\lambda}=-6,125[/tex]
==> Số cực đại -8<= k+1/2 <= -6,125 ==> -8,5 < = k < = -6,625 ==> 2 giá trị k nguyên trên OM
==> 4 giá trị trên MN