Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: LệnhHồXung trong 11:56:59 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11982Tiêu đề: phản ứng oXi hóa khử cần được thầy cô và bạn bè giúp đỡ
Gửi bởi: LệnhHồXung trong 11:56:59 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2012
1.Nung nóng AgNO3 được chất rắn X và khí Y. Dẫn khí Y vào cốc nước được dung dịch Z. Cho toàn bộ X vào Z thấy X tan một phần và thoát ra khí NO duy nhất. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X không tan trong Z là
A. 20%.   B. 25%.   C. 30%.   D. 40%.
 

2.Phản ứng giữa HNO3 với Fe3O4 tạo ra khí X (sản phẩm khử duy nhất) có tổng hệ số trong phương trình hoá học là 20 thì khí X là
A. NO.   B. N2.   C. NO2.   D. N2O.


Tiêu đề: Trả lời: phản ứng oXi hóa khử cần được thầy cô và bạn bè giúp đỡ
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 12:39:45 PM Ngày 19 Tháng Chín, 2012
1.Nung nóng AgNO3 được chất rắn X và khí Y. Dẫn khí Y vào cốc nước được dung dịch Z. Cho toàn bộ X vào Z thấy X tan một phần và thoát ra khí NO duy nhất. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X không tan trong Z là
A. 20%.   B. 25%.   C. 30%.   D. 40%.
 

giả sử có a mol AgNO3
AgNO3 ------to---> Ag + NO + 1/2O2
 a                          a      a        a/2
khi cho hh khí vào nước
2NO + 1/2O2 + H2O ---> 2HNO3
 a          1/4a                    a
4HNO3 + 3Ag -----> 3AgNO3 + NO + 2H2O
   a        (3/4)a
tan (3/4)a còn lại (1/4)a = 25% không tan


Tiêu đề: Trả lời: phản ứng oXi hóa khử cần được thầy cô và bạn bè giúp đỡ
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 12:51:48 PM Ngày 19 Tháng Chín, 2012
2.Phản ứng giữa HNO3 với Fe3O4 tạo ra khí X (sản phẩm khử duy nhất) có tổng hệ số trong phương trình hoá học là 20 thì khí X là
A. NO.   B. N2.   C. NO2.   D. N2O.


bảo toàn e mình không nhắc lại nữa cái đó phải thuộc rồi:
[tex]1 | xN+5 ^{+(5x-2y)}\Rightarrow xN ^{2y/x}[/tex]
[tex]( 5x-2y) | 3Fe^{+8/3} -1e \Rightarrow 3Fe^{+3}[/tex]
(5x-2y) Fe3O4 +(46x-18y)HNO3 ->(15x-6y)Fe(NO3)3 + NxOy +(23x-9y) H2O
cộng tất cả hệ số lại : 89x + 1 - 35y = 20
                          => 89x + -19 = 35y
thế các phân tử N2O; NO; N2 ; NO2 chỉ có NO2 là ok