Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: LệnhHồXung trong 11:07:11 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11978Tiêu đề: một bài hóa hữu cơ cần thầy cô và các bạn giải đáp
Gửi bởi: LệnhHồXung trong 11:07:11 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2012
Hỗn hợp Z gồm 2 aXit cacboXylic no,đơn chưc kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z thu được khôi lượng H20 ít hơn khối lượng của CO2 là 5,46g.nếu lấy 1/2 lượng hỗn hợp Z ở trên cho tác dụng với DD NAOH vừa đủ thì Sau pư thu đc 3,9 g hỗn hợp muối khan.Công thức của aXit có khối lượng nhỏ hơn trong Z là:                                                                                 
A.C3H7COOH              B.HCOOH              C.CH3COOH               D.C2H5COOH


Tiêu đề: Trả lời: một bài hóa hữu cơ cần thầy cô và các bạn giải đáp
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 12:16:45 PM Ngày 19 Tháng Chín, 2012
Hỗn hợp Z gồm 2 aXit cacboXylic no,đơn chưc kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z thu được khôi lượng H20 ít hơn khối lượng của CO2 là 5,46g.nếu lấy 1/2 lượng hỗn hợp Z ở trên cho tác dụng với DD NAOH vừa đủ thì Sau pư thu đc 3,9 g hỗn hợp muối khan.Công thức của aXit có khối lượng nhỏ hơn trong Z là:                                                                                  
A.C3H7COOH              B.HCOOH              C.CH3COOH               D.C2H5COOH

gọi công thức chung của 2 axit là [tex]C_aH_{2a}O_2[/tex]
ta có sơ đồ chuyển hóa: [tex]C_aH_{2a}O_2 \Rightarrow aCO_2 + aH_2O[/tex]
ta có nCO2 = nH2O, mCO2 = mH2O + 5,46 nên
 [tex]\frac{m_{CO_2}}{44}=\frac{m_{CO_2} - 5,46}{18}\Rightarrow m_{CO_2} = 9,24 \Rightarrow n_{CO_2}=n_{H_2O} = 0,21 mol[/tex]
[tex]\Rightarrow n_{axit} = \frac{0,21}{a};m_{axit} = \frac{0,21}{a}(14a + 32)= 2,94 + \frac{6,72}{a}[/tex]
 sau đó lấy 1/2 lượng Z + NaOH, 1 mol axit tác dụng vs NaOH khối lượng tăng 22g
ta có phương trình tăng khối lượng:
[tex]\frac{2,94}{2} + \frac{6,72}{2a} + \frac{0,21.22}{2a} = 3,9[/tex]
[tex]\Leftrightarrow 1,47 + \frac{3,36}{a} + \frac{2,31}{a} = 3,9\Leftrightarrow 2<a = \frac{7}{3}<3[/tex]
vậy axit khối lượng phân tử nhỏ hơn là [tex]CH_3COOH[/tex]