Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TIN HỌC => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 05:43:32 PM Ngày 14 Tháng Chín, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11903Tiêu đề: [Code] Giúp đỡ về tổng số có ba chữ số trong Pascal.
Gửi bởi: Alexman113 trong 05:43:32 PM Ngày 14 Tháng Chín, 2012
Viết chương trình nhập vào một số nguyên có nhiều nhất ba chữ số. Tính tổng các chữ số của số nguyên đó.  (Em mới học đến các phép toán bình thường chưa học đến các hàm, cấu trúc... với lại bài này Thầy có nói là liên quan đến DIV MOD ạ)


Tiêu đề: Trả lời: [Code] Giúp đỡ về tổng số có ba chữ số trong Pascal.
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 08:35:28 PM Ngày 14 Tháng Chín, 2012
Thế này nhé, mình giải ra bài mẫu rồi các bài sau áp dụng tương tự nhé
Program BT;
Uses Crt;
Var S,T,a,b,c:integer;{a,b,c lan luot la cac chu so o hang tram,chuc,don vi}
Begin
Clrcsr;
Write(' Nhap so nguyen:'); Readln(S);
a:= S div 100;
b:=(Smod 100) div 10;
c:=(S mod 100) mod 10;
T:=a+b+c;
writeln('Tong cac chu so la',T:2);
Readln
End.