Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thpt_hda trong 11:58:40 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11662Tiêu đề: bài dao động cơ cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: thpt_hda trong 11:58:40 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2012
Một CLLxo DVC có k=100N/m,m=250g dđđh vs A=6cm.Công suất cực đại của lực hồi phục là bao nhiêu
A.1,8W
B.2,4W
C.1,25W
D.3,6W


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: traugia trong 07:04:55 AM Ngày 01 Tháng Chín, 2012
Một CLLxo DVC có k=100N/m,m=250g dđđh vs A=6cm.Công suất cực đại của lực hồi phục là bao nhiêu
A.1,8W
B.2,4W
C.1,25W
D.3,6W
Công suất tức thời của lực hồi phục là : [tex]P = F.v = -K.x.v = -K.A.cos(\omega t+\varphi )(-A\omega) sin(\omega t+\varphi ) = \frac{1}{2}KA^{2}\omega sin(2\omega t+2\varphi )[/tex]
Dễ thấy công suất của lực phục hồi có giá trị cực đại là :
          [tex]P = \frac{1}{2}KA^{2}\omega = 3,6W[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: thpt_hda trong 06:26:24 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2012
Hum nay thầy đọc đáp án là B


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:32:14 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2012
Hum nay thầy đọc đáp án là B
@Traugia làm đúng rồi, bạn có thể trình bày hay hỏi lại GV bạn.
Cách khác nè:
+ [tex]A^2=x^2+\frac{v^2}{\omega^2}>=2\frac{|x||v|}{\omega}[/tex]
==> [tex]|x|.|v|<=\frac{A^2.\omega}{2}[/tex]
+ [tex]P=k.|x|.|v|<= k.\frac{A^2.\omega}{2} ==> Pmax=k.\frac{A^2.\omega}{2}=3,6W[/tex]