Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thpt_hda trong 07:07:46 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11624Tiêu đề: Vài bài sóng cơ cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: thpt_hda trong 07:07:46 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012
1.Trên mặt thoáng của 1 chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dđ theo phương thẳng đứng vs pt lần lượt là [tex]u_{A}=2cos40\Pi t[/tex] và [tex]u_{B}=2cos(40\Pi t+\Pi )[/tex] ( u tính bằng mm, t=s).Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s.Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng CL.Số điểm dđ vs biên độ cực đại trên chu vi hình vuông
đó là
A.27
B.26
C.52
D.54

2/  2 nguồn [tex]0_{1}[/tex] và [tex]0_{2}[/tex] gây ra 2 sóng dđ vuông góc vs mp chất lỏng có pt [tex]u_{1}=u_{2}=acos\omega t[/tex].Bước sóng [tex]\lambda[/tex]=0,8cm
Một điểm M trên mặt chất lỏng cách 2 nguồn những đoạn [tex]d_{1}[/tex]=7cm và [tex]d_{2}[/tex]=8cm
So sánh pha dđ của M vs 2 nguồn
Tiêu đề: Trả lời: Vài bài sóng cơ cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:24:07 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012
Câu 1:
+ Ta có: [tex]\lambda = \frac{v}{f} = 1,5 cm[/tex]
+ Số điểm dao động cực đại trên chu vi hình vuông chính là số điểm thuộc 4 cạnh của hình vuông
+ Vì hai nguồn ngược pha nên số điểm dao động cực thuộc AB là: [tex]-\frac{AB}{\lambda }-0,5 < k < \frac{AB}{\lambda }+ 0,5 \Rightarrow k = -13,..12[/tex] => có 26 điểm dao động cực đại trên AB => có 26 đường cực đại thuộc đoạn trong AB, 26 đường đó sẽ cắt hình vuông tại 52 diểm. Vậy có 52 điểm thuộc chu vi hình vuông
Câu 2: Áp dụng công thức tính độ lệch pha: [tex]\Delta \varphi = 2\pi \frac{d}{\lambda}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Vài bài sóng cơ cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:32:06 PM Ngày 27 Tháng Tám, 2012
1.Trên mặt thoáng của 1 chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dđ theo phương thẳng đứng vs pt lần lượt là [tex]u_{A}=2cos40\Pi t[/tex] và [tex]u_{B}=2cos(40\Pi t+\Pi )[/tex] ( u tính bằng mm, t=s).Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s.Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng CL.Số điểm dđ vs biên độ cực đại trên chu vi hình vuông
đó là
A.27
B.26
C.52
D.54
2 nguồn ngược pha ĐK điểm cực đại là [tex]d1-d2=(k+1/2).\lambda[/tex]
+ Tim số cực đại trện MN là [tex]MA-MB<(k+0,5)\lambda<NA-NB ==> -6,022<k<5,022[/tex] ==> có 12 cực đại
+ Tìm số cực đại trên AB là [tex]-AB<(k+0,5)\lambda<AB ==> -13,8 < k < 12,3[/tex] ==> có 26 cực đại
+ trên AM và BN có (26-12)/2=7 dao động
Vậy trên chu vi có tổng cộng 12+26+14=52 CĐ


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài sóng cơ cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:17:20 AM Ngày 28 Tháng Tám, 2012
2/  2 nguồn [tex]0_{1}[/tex] và [tex]0_{2}[/tex] gây ra 2 sóng dđ vuông góc vs mp chất lỏng có pt [tex]u_{1}=u_{2}=acos\omega t[/tex].Bước sóng [tex]\lambda[/tex]=0,8cm
Một điểm M trên mặt chất lỏng cách 2 nguồn những đoạn [tex]d_{1}[/tex]=7cm và [tex]d_{2}[/tex]=8cm
So sánh pha dđ của M vs 2 nguồn

pt sóng tại M là: [tex]u_M=2acos\left[\frac{\pi }{\lambda }(d_2-d_1) \right]cos\left[\omega t-\frac{\pi }{\lambda }(d_1+d_2) \right][/tex]

thay số vào trước biên độ M có dấu "-", nên pha ban đầu của M là [tex]\varphi _M=-\frac{15\pi }{0,8}+\pi =-17,75\pi =18\pi -0,25\pi =-\frac{\pi }{4}[/tex]

vậy độ lệch pha giữa M và nguồn là [tex]\Delta \varphi =-\frac{\pi }{4}-0=-\frac{\pi }{4}[/tex]