Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: ngudiem111 trong 08:37:14 AM Ngày 18 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11511Tiêu đề: Tính giá trị biểu thức dựa vào hệ thức Viet !
Gửi bởi: ngudiem111 trong 08:37:14 AM Ngày 18 Tháng Tám, 2012
Cho phương trình :[tex]2x^{2}-x-5=0[/tex]
 Không giải phương trình hãy tính [tex]x_{1}^{2}-x_{2}^{2}[/tex]

Mọi người giải giúp nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Tính giá trị biểu thức dựa vào hệ thức Viet !
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:51:14 AM Ngày 18 Tháng Tám, 2012
Cho phương trình :[tex]2x^{2}-x-5=0[/tex]
 Không giải phương trình hãy tính [tex]x_{1}^{2}-x_{2}^{2}[/tex]

Mọi người giải giúp nhé!
Fix lại bài,thanks thầy Dương  *-:)

Ta có x1+x2=1/2 và x1.x2=-5/2

Mặt khác [tex](x1-x2)^{2}=(x1+x2)^{2}-4x1.x2[/tex]

===>[tex]x1-x2[/tex]


Vậy giá trị của biểu thức [tex]x1^{2}-x2^{2}=(x1-x2)(x1+x2)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tính giá trị biểu thức dựa vào hệ thức Viet !
Gửi bởi: ngudiem111 trong 07:47:42 AM Ngày 19 Tháng Tám, 2012
Cho phương trình :[tex]2x^{2}-x-5=0[/tex]
 Không giải phương trình hãy tính [tex]x_{1}^{2}-x_{2}^{2}[/tex]

Mọi người giải giúp nhé!
Fix lại bài,thanks thầy Dương  *-:)

Ta có x1+x2=1/2 và x1.x2=-5/2

Mặt khác [tex](x1-x2)^{2}=(x1+x2)^{2}-4x1.x2[/tex]

===>[tex]x1-x2[/tex]


Vậy giá trị của biểu thức [tex]x1^{2}-x2^{2}=(x1-x2)(x1+x2)[/tex]

lúc đó ta có |x1-x2|=.......
Ta có thể giả sử x1>x2 thì có kết quả