Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: chippro trong 04:40:57 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11484Tiêu đề: bài tập về hiệu điện thế
Gửi bởi: chippro trong 04:40:57 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
giúp e với ạ
ĐỀ BÀI: Một electron di chuyển từ B đến C đến D rồi về B trong 1 điện trường đều có E = 5000V. Biết B,C,D tạo thành 1 tam giác vuông cân tại B, BC=4cm, đường sức điện trường song song với cạnh CD, có chiều từ C đến D tính hiệu điện thế giữa 2 điểm BC và công của lực điện trường làm electron di chuyển từ B đến C


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về hiệu điện thế
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:40:40 PM Ngày 19 Tháng Tám, 2012
Áp dụng công thức tính hiệu điện thế: [tex]U_{BC}=E.d_{BC}[/tex]
Với [tex]d_{BC}[/tex] là hình chiều của BC trên phương vecto [tex]\vec{E}[/tex]
Vậy ta có: [tex]U_{BC}=E.d_{BC}[/tex] = [tex]E.(-BCcos45^{0})=5000.(-0,04.cos45^{0})=-100\sqrt{2}(V)[/tex]
Dấu (-) trong [tex]-BCcos45^{0}[/tex] nghĩa là BC ngược chiều vecto [tex]\vec{E}[/tex]
Công khi electron di chuyển từ B đến C: [tex]A_{BC}=qU_{BC}=(-1,6.10^{-19}).(-100\sqrt{2})=2,2627.10^{-17}J[/tex]
Công này dương nên lực điện trường đóng vai trò lực phát động