Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nihothixuan trong 11:02:34 AM Ngày 16 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11477Tiêu đề: Một số bài dao động cơ cần giúp đỡ(SOS)
Gửi bởi: nihothixuan trong 11:02:34 AM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
Mọi người ơi ai biết giải những bài này giúp mình với
Làm ơn giải chi tiết giùm mình
1. Nếu chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng thì ở thời điểm t, hệ thức độc lập diễn tả liên hệ giữa li độ x, biên độ A, vận tốc v, và tần số góc w(omega) của vật dao động điều hòa?

2. Một vật dao động điều hòa có phương trình x=Acos(wt + pi/2) thì gốc thời gian chọn là?(tức là ở vị trí nào?)

3.Một vật dao động điều hòa với biên độ 8 cm, chu kỳ 2s, chọn g> gốc thời gian là lúc vật ở vị trí biên dương. Viết phương trình dao động?

 4. Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm, tần số 20 Hz, chọn gốc thời gian là lúc vật có li độ 2 căn 3 cm và chuyển động theo chiều dương. Viết phương trình dao đông điều hòa?

5. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương nằm ngang trên đoạn AB =2A , chu kỳ 2s. CHọn gốc thời gian lúc t=0, khi chất điểm đi qua li độ x=A/2 theo chiều âm. Viết phương trình dao động

6. Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là  8cm và 12 cm, biên độ dao động tổng hợp có thể là?
làm ơn giải giúp mình chi tiết nhé!!!
Mình cảm ơn rất rất nhiều
Tại phần chọn gốc tọa độ, gốc thời gian mình không hiểu


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động cơ cần giúp đỡ(SOS)
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 12:37:01 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
Mọi người ơi ai biết giải những bài này giúp mình với
Làm ơn giải chi tiết giùm mình
1. Nếu chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng thì ở thời điểm t, hệ thức độc lập diễn tả liên hệ giữa li độ x, biên độ A, vận tốc v, và tần số góc w(omega) của vật dao động điều hòa?

2. Một vật dao động điều hòa có phương trình x=Acos(wt + pi/2) thì gốc thời gian chọn là?(tức là ở vị trí nào?)1. [tex]A^{2} = x^{2} + \frac{v^{2}}{\omega ^{2}}[/tex]
2. tại thời điểm ban đầu t = 0 ,
[tex]\Rightarrow[/tex] [tex]x = Acos\left(\omega .0 + \frac{\pi }{2}\right)[/tex] = 0
[tex]x = -\omega Asin\varphi[/tex] với [tex]\varphi = \frac{\pi }{2} \Rightarrow v<0[/tex]
vậy gốc thời gian là vật qua vị chí cân bằng ( li độ = 0) và đang di chuyển theo chiều âm


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động cơ cần giúp đỡ(SOS)
Gửi bởi: ELF trong 01:00:44 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
Mọi người ơi ai biết giải những bài này giúp mình với

3.Một vật dao động điều hòa với biên độ 8 cm, chu kỳ 2s, chọn g> gốc thời gian là lúc vật ở vị trí biên dương. Viết phương trình dao động?

 4. Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm, tần số 20 Hz, chọn gốc thời gian là lúc vật có li độ 2 căn 3 cm và chuyển động theo chiều dương. Viết phương trình dao đông điều hòa?

3, pt dao động của vật [tex]x = Acos\left(\omega t + \varphi \right)[/tex] (cm)
với A = 8; [tex]\omega = \frac{2\pi }{T} = \frac{2\pi }{2} = 2[/tex] (rad/s)
tính [tex]\varphi[/tex] : x = Acos[tex]\varphi[/tex] [tex]\Leftrightarrow[/tex] A = Acos[tex]\varphi[/tex]
[tex]\Rightarrow cos\varphi = 1 \Leftrightarrow \varphi = 0[/tex]
vậy pt dao động của vật: [tex]x = 8cos\left( \pi t \right)[/tex] (cm)

4,pt dao động của vật [tex]x = Acos\left(\omega t + \varphi \right)[/tex] (cm)
với A = 4; [tex]\omega = 2\pi f = 2\pi . 20 = 40\pi[/tex]
tính [tex]\varphi[/tex] :
[tex]x = Acos\varphi \Leftrightarrow 2\sqrt{3} = 4cos\varphi \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi }{6}[/tex]
kết hợp điều kiện vận tốc:
[tex]v = -\omega Asin\varphi \Rightarrow \varphi < 0[/tex] [tex]\Rightarrow \varphi = -\frac{\pi }{3}[/tex]
vậy pt dao động của vật :
[tex]x = 4cos\left(40\pi t - \frac{\pi }{6} \right)[/tex] (cm)


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động cơ cần giúp đỡ(SOS)
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 01:16:45 PM Ngày 16 Tháng Tám, 20125. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương nằm ngang trên đoạn AB =2A , chu kỳ 2s. CHọn gốc thời gian lúc t=0, khi chất điểm đi qua li độ x=A/2 theo chiều âm. Viết phương trình dao động

6. Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là  8cm và 12 cm, biên độ dao động tổng hợp có thể là?

5,
[tex]x = Acos\varphi (cm)[/tex]
dao động điều hòa theo phương nằm ngang trên đoạn AB =2A [tex]\Rightarrow[/tex] biên độ = A;
[tex]\omega = \frac{2\pi }{T} = \pi[/tex]
khi chất điểm đi qua li độ x=A/2 theo chiều âm [tex]\Rightarrow \varphi = +\frac{\pi }{3}[/tex]
cách làm tương tự bài trên . pt dao động : [tex]x = Acos\left(\pi t + \frac{\pi }{3} \right)[/tex]
6,
biên độ tổng hợp:
cùng pha [tex]\Delta \varphi = 2k\pi \Rightarrow A = \left| A_{1} + A_{2} \right|[/tex]
ngược pha [tex]\Delta \varphi = \left(2k + 1 \right)\pi \Rightarrow A = \left|A_{1} - A_{2}\right|[/tex]
lệch pha bất kì: [tex]\left|A_{1} - A_{2}\right| < A < \left|A_{1} + A_{2} \right|[/tex]