Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhhai09x trong 09:01:48 AM Ngày 14 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11449Tiêu đề: BT tắt dần , cưỡng bức cần giúp đỡ !
Gửi bởi: anhhai09x trong 09:01:48 AM Ngày 14 Tháng Tám, 2012
mấy bài này em chưa hiểu !
bài 1, một con lắc lò xo gồm một viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng 10N/m. con lắc dao ddoonhj cưỡng bức duwois tác động của ngoại lực tuần hoàn có hệ số góc [tex]\omega _{F}[/tex]. biết biên độ của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. khi thay đổi [tex]\omega _{F}[/tex] thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi [tex]\omega _{F}[/tex] = 10 Rad/s thì biên độ dao động của viên bi có giá trị cực đại. khối lượng m của viên bị là bao nhiêu ?
bài 2. một con lắc dao động tát dần chậm. cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 3%. phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động tuần hoàn là bao nhiêu?
bài 3. cơ năng của một dao động tắt dần chậm giảm 5% sau mỗi chu kì. sau mỗi chu kì biên độ giảm bao nhiêu?
thanks !
Tiêu đề: Trả lời: BT tắt dần , cưỡng bức cần giúp đỡ !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:52:58 AM Ngày 14 Tháng Tám, 2012
mấy bài này em chưa hiểu !
bài 1, một con lắc lò xo gồm một viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng 10N/m. con lắc dao ddoonhj cưỡng bức duwois tác động của ngoại lực tuần hoàn có hệ số góc [tex]\omega _{F}[/tex]. biết biên độ của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. khi thay đổi [tex]\omega _{F}[/tex] thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi [tex]\omega _{F}[/tex] = 10 Rad/s thì biên độ dao động của viên bi có giá trị cực đại. khối lượng m của viên bị là bao nhiêu ?
+ Con lắc chịu tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn ==> dao động cưỡng bức.
+ Khi tần số ngoại lực bằng tần số riêng thì biên độ lớn nhất
==> [tex]\omega_F=\omega=\sqrt{k/m}[/tex] ==> m


Tiêu đề: Trả lời: BT tắt dần , cưỡng bức cần giúp đỡ !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:59:37 AM Ngày 14 Tháng Tám, 2012
bài 2. một con lắc dao động tát dần chậm. cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 3%. phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động tuần hoàn là bao nhiêu?
+1 chu kỳ biên độ giảm 3% hay A'=97%A ==> [tex]A'^2=(\frac{97}{100})^2.A^2[/tex]
[tex]==> W'=(\frac{97}{100})^2W[/tex] (vì Cơ năng tỷ lệ bình phương biên độ)
[tex]==> \frac{\Delta W}{W}=\frac{W-W'}{W}=5,91[/tex]%


Tiêu đề: Trả lời: BT tắt dần , cưỡng bức cần giúp đỡ !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:07:32 AM Ngày 14 Tháng Tám, 2012
bài 3. cơ năng của một dao động tắt dần chậm giảm 5% sau mỗi chu kì. sau mỗi chu kì biên độ giảm bao nhiêu?
Bài này ngược với bài 2
W'=95%W ==> A'2=95%A2 ==> A'=0,975A
==> [tex]frac{\Delta A}{A}[/tex]=2,5%


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: BT tắt dần , cưỡng bức cần giúp đỡ !
Gửi bởi: anhhai09x trong 10:17:35 AM Ngày 14 Tháng Tám, 2012
bài 2. một con lắc dao động tát dần chậm. cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 3%. phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động tuần hoàn là bao nhiêu?
+1 chu kỳ biên độ giảm 3% hay A'=97%A ==> [tex]A'^2=(\frac{97}{100})^2.A^2[/tex]
[tex]==> W'=(\frac{97}{100})^2W[/tex] (vì Cơ năng tỷ lệ bình phương biên độ)
[tex]==> \frac{\Delta W}{W}=\frac{W-W'}{W}=5,91[/tex]%
anh ơi ! đáp án ra là 9% anh ạ


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: BT tắt dần , cưỡng bức cần giúp đỡ !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:45:22 AM Ngày 14 Tháng Tám, 2012
bài 2. một con lắc dao động tát dần chậm. cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 3%. phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động tuần hoàn là bao nhiêu?
+1 chu kỳ biên độ giảm 3% hay A'=97%A ==> [tex]A'^2=(\frac{97}{100})^2.A^2[/tex]
[tex]==> W'=(\frac{97}{100})^2W[/tex] (vì Cơ năng tỷ lệ bình phương biên độ)
[tex]==> \frac{\Delta W}{W}=\frac{W-W'}{W}=5,91[/tex]%
anh ơi ! đáp án ra là 9% anh ạ
Sao lại ra thế? tôi chịu. Bạn có thể hỏi tác giả ra đề sao ra 9%? hay bạn có tìm được lời giải khác? post lên cho mọi người tham khảo nhé sao ra 9%???


Tiêu đề: Trả lời: BT tắt dần , cưỡng bức cần giúp đỡ !
Gửi bởi: anhhai09x trong 01:08:13 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2012
chắn là cô giáo em giải sai ! cô giáo cho đáp án rồi về làm !