Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ladyhy0o trong 08:12:17 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11434Tiêu đề: dao động cơ giải giúp mình bài này vs
Gửi bởi: ladyhy0o trong 08:12:17 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2012
cho 1 chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi tốc độ của vật tăng từ 0 đến giá trị (A.ômêga)/2 thì chất điểm có vận tốc trung bình là bao nhiêu ?
A.(12Acăn3 )/T
B.12A(2-căn3) /T
C.6Acăn 3 /T
D.6A(2-căn3)/T

bạn nào biết cách giải chỉ mình vs nha


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ giải giúp mình bài này vs
Gửi bởi: traugia trong 09:16:33 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2012
cho 1 chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi tốc độ của vật tăng từ 0 đến giá trị (A.ômêga)/2 thì chất điểm có vận tốc trung bình là bao nhiêu ?
A.(12Acăn3 )/T
B.12A(2-căn3) /T[tex]v_{tb} = \frac{S}{\Delta t} = 12\frac{(A-\frac{A\sqrt{3}}{2})}{T}[/tex]

C.6Acăn 3 /T
D.6A(2-căn3)/T

bạn nào biết cách giải chỉ mình vs nha
vị trí có tốc độ v = [tex]\frac{A\omega }{2}[/tex] là : x = [tex]\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]
=> Khoảng thời gian ngắn nhất khi tốc độ tăng từ 0 đến [tex]\frac{A\omega }{2}[/tex] bằng thời gian vật đi từ vị trí x = A đến vị trí x = [tex]\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex] => [tex]\Delta t = \frac{T}{12}[/tex]
 Và quãng đường đi được là : S = A - [tex]\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]

=> Tốc độ trung bình là : [tex]v_{tb} = \frac{S}{\Delta t} = 12\frac{(A-\frac{A\sqrt{3}}{2})}{T}[/tex]

=> Đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ giải giúp mình bài này vs
Gửi bởi: ladyhy0o trong 02:19:22 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2012
bạn có thể giải thíc cho minh tại sao " vị trí có tốc độ v = Aômêga/2  là : x = Acăn3/2 kô mình kô hiểu chỗ đó