Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hà phương trong 02:22:25 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11409Tiêu đề: dao động cơ.
Gửi bởi: hà phương trong 02:22:25 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2012
bài 1: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T = 0,6 s, sau khi thời gian 1,7 s, quãng đường vật đi được là 22 cm, lúc đó vật có gia tốc âm. Trong quá trình vật dao động, quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 1,7s là 22 cm. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 2 cos(10π/3.t - 2π/3) cm   B. x = 2 cos(10π/3.t + π/6) cm
C. x = 4cos(10π/3.t + π/6) cm   D. x = 2 cos(10π/3.t + 2 π/3) cm
 
bài 2: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là A . Khi biên độ giảm 3% thì cơ năng của vật sẽ còn lạ:(0,94%)

bài 3: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số độ A 1 = A 2 = 5 (cm) và có độ lệch pha   =   (rad). Gia tốc của vật khi có vận tốc v f = 4 (Hz), cùng biên = 40 cm/s là : (cho bi2 = 10)
A.   32 (m/s2)      B.   8 (m/s2)   
C.   4 (m/s2)      D.   16 (m/s2)
bài 4: Một con lắc đơn được treo vào trần của một thang máy đang đứng yên tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,9225 m/s2, con lắc đơn dao động điều hòa, trong thời gian   con lắc thực hiện được 210 dao động toàn phần. Cho thang đi xuống nhanh dần đều theo phương thẳng đứng với gia tốc có độ lớn không đổi bằng 180 (cm/s2) thì con lắc dao động điều hòa, trong thời gian  con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần          A. 190            B. 150      C. 90      D. 180

thầy cô và các bạn giải giúp em bài nay nhé em cảm ơn ạ.


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ.
Gửi bởi: niemkieuloveahbu trong 05:29:16 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2012
bài 1: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T = 0,6 s, sau khi thời gian 1,7 s, quãng đường vật đi được là 22 cm, lúc đó vật có gia tốc âm. Trong quá trình vật dao động, quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 1,7s là 22 cm. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 2 cos(10π/3.t - 2π/3) cm   B. x = 2 cos(10π/3.t + π/6) cm
C. x = 4cos(10π/3.t + π/6) cm   D. x = 2 cos(10π/3.t + 2 π/3) cm
 
bài 2: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là A . Khi biên độ giảm 3% thì cơ năng của vật sẽ còn lạ:(0,94%)

bài 3: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số độ A 1 = A 2 = 5 (cm) và có độ lệch pha   =   (rad). Gia tốc của vật khi có vận tốc v f = 4 (Hz), cùng biên = 40 cm/s là : (cho bi2 = 10)
A.   32 (m/s2)      B.   8 (m/s2)   
C.   4 (m/s2)      D.   16 (m/s2)
bài 4: Một con lắc đơn được treo vào trần của một thang máy đang đứng yên tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,9225 m/s2, con lắc đơn dao động điều hòa, trong thời gian   con lắc thực hiện được 210 dao động toàn phần. Cho thang đi xuống nhanh dần đều theo phương thẳng đứng với gia tốc có độ lớn không đổi bằng 180 (cm/s2) thì con lắc dao động điều hòa, trong thời gian  con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần          A. 190            B. 150      C. 90      D. 180

thầy cô và các bạn giải giúp em bài nay nhé em cảm ơn ạ.

Bài 1:
(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathrm{\omega%20=%20\frac{2\pi}{T}=\frac{10\pi}{3}(rad/s)})

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathrm{T=0,6%20s,%20t=1,7s=2T+\frac{T}{2}+\frac{T}{3}})

Quãng đường ngắn nhất vật đi được trong 1,7 s là:

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathrm{S=10A+2A(1-cos\frac{\pi}{3})=11A=22\Rightarrow%20A=2})

Dùng vecto quay (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathrm{\varphi%20=-%20\frac{2\pi}{3}%20})

Vậy phương trình dao động:

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathrm{x=2cos(\frac{10\pi}{3}t-\frac{2\pi}{3})\Rightarrow%20A})


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ.
Gửi bởi: niemkieuloveahbu trong 05:47:29 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2012

bài 2: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là A . Khi biên độ giảm 3% thì cơ năng của vật sẽ còn lạ:(0,94%)

bài 3: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số độ A 1 = A 2 = 5 (cm) và có độ lệch pha   =   (rad). Gia tốc của vật khi có vận tốc v f = 4 (Hz), cùng biên = 40 cm/s là : (cho bi2 = 10)
A.   32 (m/s2)      B.   8 (m/s2)   
C.   4 (m/s2)      D.   16 (m/s2)
bài 4: Một con lắc đơn được treo vào trần của một thang máy đang đứng yên tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,9225 m/s2, con lắc đơn dao động điều hòa, trong thời gian   con lắc thực hiện được 210 dao động toàn phần. Cho thang đi xuống nhanh dần đều theo phương thẳng đứng với gia tốc có độ lớn không đổi bằng 180 (cm/s2) thì con lắc dao động điều hòa, trong thời gian  con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần          A. 190            B. 150      C. 90      D. 180

thầy cô và các bạn giải giúp em bài nay nhé em cảm ơn ạ.

Bài 2: Biên độ lúc sau là: (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathrm{A'%20=%200,97%20A})

Cơ năng lúc sau: (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathrm{\frac{1}{2}kA'^2%20=%20\frac{1}{2}(0,97%20A)^2=0,9409.\frac{1}{2}kA^2})

Còn lại 94% của cơ năng lúc đầu.

Bài 3: Đề bài bạn cho thiếu.

Bài 4:

Cho thang đi xuống nhanh dần đều theo phương thẳng đứng với gia tốc có độ lớn không đổi bằng 180 (cm/s2)

=> gia tốc quán tính hướng lên trên và có độ lớn (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathrm{a=1,8(m/s^2)})

Khi đó,gia tốc tổng hợp của con lắc:

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathrm{g'=g-a=9,9225-1,8=8,1225(m/s^2)})

Mà:

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathrm{\frac{T}{T'}=\sqrt{\frac{g'}{g}}=%3E%20n=210.\sqrt{\frac{8,125}{9,9225}}\approx%20190})


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ.
Gửi bởi: hà phương trong 07:10:23 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2012
sao bài 1 kết quả lại là D. kiểm tra lại giùm em đi


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ.
Gửi bởi: niemkieuloveahbu trong 08:26:38 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2012
sao bài 1 kết quả lại là D. kiểm tra lại giùm em đi

Mình nhầm thành quãng đường lớn nhất,:D,vậy đáp án D,mình edit lại ngay.

Bài 1:
(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathrm{\omega%20=%20\frac{2\pi}{T}=\frac{10\pi}{3}(rad/s)})

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathrm{T=0,6%20s,%20t=1,7s=2T+\frac{T}{2}+\frac{T}{3}})

Quãng đường ngắn nhất vật đi được trong 1,7 s là:

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathrm{S=10A+2A(1-cos\frac{\pi}{3})=11A=22\Rightarrow%20A=2})

Dùng vecto quay (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathrm{\varphi%20=+%20\frac{2\pi}{3}%20})

Vậy phương trình dao động:

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathrm{x=2cos(\frac{10\pi}{3}t+\frac{2\pi}{3})\Rightarrow%20A})


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ.
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 08:52:59 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2012
bài 1: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T = 0,6 s, sau khi thời gian 1,7 s, quãng đường vật đi được là 22 cm, lúc đó vật có gia tốc âm. Trong quá trình vật dao động, quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 1,7s là 22 cm. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 2 cos(10π/3.t - 2π/3) cm   B. x = 2 cos(10π/3.t + π/6) cm
C. x = 4cos(10π/3.t + π/6) cm   D. x = 2 cos(10π/3.t + 2 π/3) cm
 
bài 2: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là A . Khi biên độ giảm 3% thì cơ năng của vật sẽ còn lạ:(0,94%)

bài 3: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số độ A 1 = A 2 = 5 (cm) và có độ lệch pha   =   (rad). Gia tốc của vật khi có vận tốc v f = 4 (Hz), cùng biên = 40 cm/s là : (cho bi2 = 10)
A.   32 (m/s2)      B.   8 (m/s2)   
C.   4 (m/s2)      D.   16 (m/s2)
bài 4: Một con lắc đơn được treo vào trần của một thang máy đang đứng yên tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,9225 m/s2, con lắc đơn dao động điều hòa, trong thời gian   con lắc thực hiện được 210 dao động toàn phần. Cho thang đi xuống nhanh dần đều theo phương thẳng đứng với gia tốc có độ lớn không đổi bằng 180 (cm/s2) thì con lắc dao động điều hòa, trong thời gian  con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần          A. 190            B. 150      C. 90      D. 180

thầy cô và các bạn giải giúp em bài nay nhé em cảm ơn ạ.
Mình hok hiểu đề bài 3 lắm

Bài 4:
[tex]180 cm/s^{2} = 1,8m/s^{2}[/tex]
Adct : [tex]f = \frac{\omega }{2\pi } = \frac{1}{2\pi } \sqrt{\frac{g}{l}}[/tex]
[tex]\frac{f}{f'} = \sqrt{\frac{g}{g- a}} \Leftrightarrow[/tex]
 [tex]\Rightarrow \frac{f}{f'}= \sqrt{\frac{g}{g - 1,8}}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \frac{f^{2}}{f'^{2}} = \frac{g}{g- 1,8}[/tex] [tex]= \frac{9,9225}{9,9225 - 1,8} \approx 1,22[/tex]
[tex]\Rightarrow f' = \frac{f}{1,22} \approx 190[/tex] dao động