Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhhai09x trong 09:01:02 AM Ngày 28 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11254Tiêu đề: 3 bài tập con lắc cần giúp đỡ !
Gửi bởi: anhhai09x trong 09:01:02 AM Ngày 28 Tháng Bảy, 2012
bài 1. một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m, vào trong điện trường [tex]\vec{E}[/tex] hướng theo phương thẳng đứng. khi conlawcs không mang điện tích thì chu kì [tex]T_{0}=2s[/tex]. khi con lắc mạng điện tích [tex]q_{1}[/tex] và [tex]q_{2}[/tex] thì chu kì dao động của con lắc tương ứng là [tex]T_{1}=1.5s[/tex] và [tex]T_{2}=2.5s[/tex]. tính tỉ số [tex]\frac{q_{1}}{q_{2}}[/tex] ?
bài 2. một con lắc đơn treo ở đầu sợi dây mảnh dài bằng kim loại vật làm bằng chất có khói lượng chất [tex]D=8 g/Cm^{3}[/tex]. khi dao động nhỏ trong bình chân không thì chu lì dao động là 2 (s). cho con lắc dao động trong một bình chứa một chất khí thì thấy chu kì tăng một lượng [tex]250\mu S[/tex]. khối lượng riêng của chất khí đó là bao nhiêu ?
bài 3: hai con lắc đơn dao động với chu kì [tex]T_{1}=6,4s[/tex] và [tex]T_{2}=4,8s[/tex] . khoảng thời gian giữa hai lần chúng cùng đi vị trí cân bằng và chuyển động về cùng một phái là bao nhiêu ?
em cảm ơn !
Tiêu đề: Trả lời: 3 bài tập con lắc cần giúp đỡ !
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 02:01:37 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2012
bài 1. một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m, vào trong điện trường [tex]\vec{E}[/tex] hướng theo phương thẳng đứng. khi conlawcs không mang điện tích thì chu kì [tex]T_{0}=2s[/tex]. khi con lắc mạng điện tích [tex]q_{1}[/tex] và [tex]q_{2}[/tex] thì chu kì dao động của con lắc tương ứng là [tex]T_{1}=1.5s[/tex] và [tex]T_{2}=2.5s[/tex]. tính tỉ số [tex]\frac{q_{1}}{q_{2}}[/tex] ?

To=2pi.căn(L/g)
Khi co điện trường
T=2pi.căn(L/ghd)
Vì T1<To-> ghd = g + q1.E/m
Vì T2>To -> gdh = g - q2.E/m
Em lập các phương trình ra và tìm q1/q2=?


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài tập con lắc cần giúp đỡ !
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 02:13:01 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2012
bài 3: hai con lắc đơn dao động với chu kì [tex]T_{1}=6,4s[/tex] và [tex]T_{2}=4,8s[/tex] . khoảng thời gian giữa hai lần chúng cùng đi vị trí cân bằng và chuyển động về cùng một phái là bao nhiêu ?
em cảm ơn !
Bài này là sự trùng phùng của hai con lắc
t=n1.T1=n2.T2
( n1,n2 là số dao độưg toàn phần của con lắc 1 và 2 trong thời gian t)
-> n1=n2.T2/T1 = n2.3/4
->( n2=4,n1=3) thì t là nhỏ nhất và bằng: t=n1.T1=3.6,4=19,2s

Bài 2 tương tự bài 1, nhưng lực thứ 3 ngoài P và T là lực đẩy Acsimet