Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 12:29:21 AM Ngày 18 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11135Tiêu đề: [AXIT-BAZƠ] Bài tập cần giúp
Gửi bởi: Alexman113 trong 12:29:21 AM Ngày 18 Tháng Bảy, 2012
1/ Cần bao nhiêu g [tex]K_2O[/tex] cho vào 500ml dung dịch [tex]H_2SO_4[/tex] 0,1M để thu được 500ml dung dịch X có pH=13.

2/ Tính tổng thể tích dung dịch của HCl 0,2M và [tex]HNO_3[/tex] 0,1M trộn thêm để hòa tan 16g [tex]Fe_2O_3[/tex].
Mọi người giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: [AXIT-BAZƠ] Bài tập cần giúp
Gửi bởi: habilis trong 02:51:06 PM Ngày 18 Tháng Bảy, 2012
2/ Tính tổng thể tích dung dịch của HCl 0,2M và [tex]HNO_3[/tex] 0,1M trộn thêm để hòa tan 16g [tex]Fe_2O_3[/tex].
Số mol [tex]Fe_{2}O_{3}[/tex] là: [tex]n_{Fe_{2}O_{3}}=\frac{16}{56*2+16*3}=0.1(mol)[/tex]
Vì trong oxit đó sắt đã đạt mức oxi hóa tối đa không thể nhường thêm electron nên dung dịch chỉ thể hiện tính axit.
Fe có số oxi hóa là +3, của hidro là +1 nên một sắt thay thế 3 hidro.
Suy ra số mol hidro nguyên tử trong dung dịch hòa tan là 0.1*3=0.3(mol)
Gọi thể tích dung dịch là V[tex]\Rightarrow[/tex] là số mol HCl 0.2V và số mol HNO3 là 0.1V.
Ta có: 0.2V + 0.1V = 0.3 [tex]\Rightarrow[/tex] V=1(l)Tiêu đề: Trả lời: [AXIT-BAZƠ] Bài tập cần giúp
Gửi bởi: habilis trong 03:10:29 PM Ngày 18 Tháng Bảy, 2012
1/ Cần bao nhiêu g [tex]K_2O[/tex] cho vào 500ml dung dịch [tex]H_2SO_4[/tex] 0,1M để thu được 500ml dung dịch X có pH=13.
Dung dịch có pH=13 [tex]\Rightarrow[/tex] [tex][OH^{-}]=10^{-1}[/tex] (mol/l)
[tex]n_{OH^{-}}=[OH^{-}]*V=0.1*0.5=0.05(mol)[/tex]
[tex]n_{H_{2}SO_{4}}=0.1*0.5=0.05(mol)[/tex]
Vì [tex]H^{+}[/tex] và [tex]OH^{-}[/tex] tác dụng với tỉ lệ 1:1 mà sau khi phản ứng còn 0.05 mol [tex]OH^{-}[/tex] nên số mol [tex]OH^{-}[/tex] cần cho vào là 0.05*2 + 0.05=0.15(mol)
[tex]K_{2}O + H_{2}O\rightarrow 2KOH[/tex]
       0.075 mol                            0.15 mol
Khối lượng [tex]K_{2}O[/tex] là: [tex]m_{K_{2}O}=0.075*(39*2+16)=7.05(g)[/tex]Tiêu đề: Trả lời: [AXIT-BAZƠ] Bài tập cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:02:25 AM Ngày 19 Tháng Bảy, 2012
1/ Cần bao nhiêu g [tex]K_2O[/tex] cho vào 500ml dung dịch [tex]H_2SO_4[/tex] 0,1M để thu được 500ml dung dịch X có pH=13.
Dung dịch có pH=13 [tex]\Rightarrow[/tex] [tex][OH^{-}]=10^{-1}[/tex] (mol/l)
[tex]n_{OH^{-}}=[OH^{-}]*V=0.1*0.5=0.05(mol)[/tex]
[tex]n_{H_{2}SO_{4}}=0.1*0.5=0.05(mol)[/tex]
Vì [tex]H^{+}[/tex] và [tex]OH^{-}[/tex] tác dụng với tỉ lệ 1:1 mà sau khi phản ứng còn 0.05 mol [tex]OH^{-}[/tex] nên số mol [tex]OH^{-}[/tex] cần cho vào là 0.05+0.05=0.1(mol)
[tex]K_{2}O + H_{2}O\rightarrow 2KOH[/tex]
       0.05 mol                            0.1 mol
Khối lượng [tex]K_{2}O[/tex] là: [tex]m_{K_{2}O}=0.1*(39*2+16)=9.4(g)[/tex]


Mình thấy  bài trên có vấn đề
[tex] K_2O \to 2KOH [/tex]
      a                2a
Nhận thấy rằng sau phản ứng dung dich X có pH=13 nghĩa là OH- còn dư sau khi đã xảy ra phản ứng giữa H+ và OH-
Nên ta có phương trình sau: [tex] 2a-0,5.0,1.2=0,5.0,1 \to a=0,075 \to m=7,05g [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: [AXIT-BAZƠ] Bài tập cần giúp
Gửi bởi: habilis trong 10:48:55 AM Ngày 19 Tháng Bảy, 2012
1/ Cần bao nhiêu g [tex]K_2O[/tex] cho vào 500ml dung dịch [tex]H_2SO_4[/tex] 0,1M để thu được 500ml dung dịch X có pH=13.
Dung dịch có pH=13 [tex]\Rightarrow[/tex] [tex][OH^{-}]=10^{-1}[/tex] (mol/l)
[tex]n_{OH^{-}}=[OH^{-}]*V=0.1*0.5=0.05(mol)[/tex]
[tex]n_{H_{2}SO_{4}}=0.1*0.5=0.05(mol)[/tex]
Vì [tex]H^{+}[/tex] và [tex]OH^{-}[/tex] tác dụng với tỉ lệ 1:1 mà sau khi phản ứng còn 0.05 mol [tex]OH^{-}[/tex] nên số mol [tex]OH^{-}[/tex] cần cho vào là 0.05+0.05=0.1(mol)
[tex]K_{2}O + H_{2}O\rightarrow 2KOH[/tex]
       0.05 mol                            0.1 mol
Khối lượng [tex]K_{2}O[/tex] là: [tex]m_{K_{2}O}=0.1*(39*2+16)=9.4(g)[/tex]
Mình thấy  bài trên có vấn đề
[tex] K_2O \to 2KOH [/tex]
      a                2a
Nhận thấy rằng sau phản ứng dung dich X có pH=13 nghĩa là OH- còn dư sau khi đã xảy ra phản ứng giữa H+ và OH-
Nên ta có phương trình sau: [tex] 2a-0,5.0,1.2=0,5.0,1 \to a=0,075 \to m=7,05g [/tex]

Ah uh mình thiếu nhân 2 do [tex]H_{2}SO_{4}[/tex] có 2 H[tex]H^{+}[/tex]. Đã sửa lại trong bài rồi.Tiêu đề: Trả lời: [AXIT-BAZƠ] Bài tập cần giúp
Gửi bởi: Alexman113 trong 12:37:21 AM Ngày 20 Tháng Bảy, 2012
Mọi người giúp em một số bài nữa với ạ, em cảm ơn.
1/ Đốt m(g) {Al và Mg} trong không khí thì tạo ra [tex](m+1,6)g[/tex] hỗn hợp hai oxit. Cần ít nhất bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,2M để hòa tan hết hai oxit trên.

2/ Cho 1,2g hỗn hợp {MgO, CuO} tỉ lệ mol 1:1 vào V(ml) dung dịch X {HCl 0,1M; [tex]H_2SO_4[/tex] 0,1M} vừa đủ. Tính khối lượng muối sau phản ứng.

3/ Cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl aM tạo ra dung dịch có 6,525g chất tan. Tìm a?


Tiêu đề: Trả lời: [AXIT-BAZƠ] Bài tập cần giúp
Gửi bởi: habilis trong 08:48:24 AM Ngày 20 Tháng Bảy, 2012
Mọi người giúp em một số bài nữa với ạ, em cảm ơn.
1/ Đốt m(g) {Al và Mg} trong không khí thì tạo ra [tex](m+1,6)g[/tex] hỗn hợp hai oxit. Cần ít nhất bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,2M để hòa tan hết hai oxit trên.
Đốt 2 kim loại trong không khí tạo ra oxit, vì vậy khối lượng 1.6g tăng lên là khối lượng oxi.
[tex]n_{O}=\frac{1.6}{16}=0.1(mol)[/tex]
[tex]O + 2e \rightarrow O^{2-}[/tex]
  0.1mol                      0.1 mol
[tex]2H^{+} + O^{2-} \rightarrow H_{2}O[/tex]
0.2 mol             0.1 mol
Thể tích dung dịch HCl: [tex]V_{HCl}=\frac{C_{M}}{n}=\frac{0.2}{0.2}=1(mol/l)[/tex]Tiêu đề: Trả lời: [AXIT-BAZƠ] Bài tập cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:07:37 AM Ngày 20 Tháng Bảy, 2012

3/ Cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl aM tạo ra dung dịch có 6,525g chất tan. Tìm a?

Ta có: [tex] KOH + HCl \to KCl + H_2O [/tex] (1)
Giả sử KOH phản ứng hết thì [tex] m_{ran}=0,1.1.74,5=7,45g > 6,525 [/tex] nên bắt buộc KOH còn dư sau phản ứng
Gọi số mol phản ứng ở (1) là x ta có
[tex]6,525=74,5x + (0,1-x).56 \to x=0,05 \to a=0,5M [/tex]
Alex ơi  post đáp án bài 2 nhé giải mà k tự tin tí lào :).Mấy bài khác lần sau nhớ post đáp án luôn đi làm cho tự tin ^^


Tiêu đề: Trả lời: [AXIT-BAZƠ] Bài tập cần giúp
Gửi bởi: Alexman113 trong 06:54:05 PM Ngày 20 Tháng Bảy, 2012
Còn bài 2 nữa ai chem nốt cho em đi, em hỏi bài thì sao có đáp án anh


Tiêu đề: Trả lời: [AXIT-BAZƠ] Bài tập cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:14:41 PM Ngày 20 Tháng Bảy, 2012


2/ Cho 1,2g hỗn hợp {MgO, CuO} tỉ lệ mol 1:1 vào V(ml) dung dịch X {HCl 0,1M; [tex]H_2SO_4[/tex] 0,1M} vừa đủ. Tính khối lượng muối sau phản ứng.

Đặt CTTQ của hỗn hợp là MO dễ thấy MO có 0,02 mol ( từ tỉ lệ mol 1:1)
Có [tex] MO + 2H^{+} \to M^{2+} + H_2O [/tex]
Có [tex] n_{H^{+}}=0,04=0,1.V+0,1.2.V \to V=\frac{2}{15} l [/tex]
Mà [tex] O^{2-} + 2H^{+} \to H_2O [/tex]
[tex] \to n_{O(Oxit)}=0,02 \to m_{kimloai}=1,2-0,02.16=0,88 [/tex]
Vậy [tex] m_{muoi}=m_{kl}+m_{Cl^{-}}+m_{SO_4^{2-}}=0,88 + \frac{2}{15}.0,1.35,5+\frac{2}{15}.0,1.96=2,63g [/tex]
Mình chỉ kêu Alex post đáp án A,B,C,D thôi.Tại số xấu quá :)