Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 10:02:08 PM Ngày 08 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11045Tiêu đề: [CHẤT ĐIỆN LI] Cần giúp.
Gửi bởi: Alexman113 trong 10:02:08 PM Ngày 08 Tháng Bảy, 2012
1/ Dung dịch [tex]CH_3COOH[/tex] 0,1M có [tex]K_a=2.10^{-5}[/tex]
a) Tính độ điện li axit
b) Nếu pha loãng dung dịch điện bằng nước để thể tích dung dịch tăng lên hai lần thì [tex]\alpha=?[/tex]

2/ Trong 1ml dung dịch [tex]CH_3COOH[/tex] có [tex]2.10^{19}[/tex] phân tử axit và [tex]1,3.10^{18}[/tex] ion [tex]H^+[/tex]. Độ điện li axit là bao nhiêu?

3/ Dung dịch HClO 5,25%, D=1g/ml có nồng độ ion [tex]ClO^-[/tex] là 0,02M. Độ điện li axit là bao nhiêu?

4/ Dung dịch [tex]HNO_2[/tex] có nồng độ 0,47%, d=1. Độ điện li axit là 5%. Nồng độ mol ion [tex]H^+[/tex] trong dung dịch là bao nhiêu?

5/ Trong 1ml dung dịch axit nitrơ ở nhiệt độ nhất định có [tex]5,64.10^{19}[/tex] phân tử [tex]HNO_2[/tex], [tex]3,60.10^{18}[/tex] ion [tex]NO_2^-[/tex]
a) Tính độ điện li của axit nitrơ trong dung dịch ở nhiệt độ đó
b) Tình nồng độ mol của dung dịch nói trên.


Tiêu đề: Trả lời: [CHẤT ĐIỆN LI] Cần giúp.
Gửi bởi: mizu_pro trong 07:06:03 PM Ngày 16 Tháng Bảy, 2012
1/ Dung dịch [tex]CH_3COOH[/tex] 0,1M có [tex]K_a=2.10^{-5}[/tex]
a) Tính độ điện li axit
b) Nếu pha loãng dung dịch điện bằng nước để thể tích dung dịch tăng lên hai lần thì [tex]\alpha=?[/tex]

2/ Trong 1ml dung dịch [tex]CH_3COOH[/tex] có [tex]2.10^{19}[/tex] phân tử axit và [tex]1,3.10^{18}[/tex] ion [tex]H^+[/tex]. Độ điện li axit là bao nhiêu?

3/ Dung dịch HClO 5,25%, D=1g/ml có nồng độ ion [tex]ClO^-[/tex] là 0,02M. Độ điện li axit là bao nhiêu?

4/ Dung dịch [tex]HNO_2[/tex] có nồng độ 0,47%, d=1. Độ điện li axit là 5%. Nồng độ mol ion [tex]H^+[/tex] trong dung dịch là bao nhiêu?

5/ Trong 1ml dung dịch axit nitrơ ở nhiệt độ nhất định có [tex]5,64.10^{19}[/tex] phân tử [tex]HNO_2[/tex], [tex]3,60.10^{18}[/tex] ion [tex]NO_2^-[/tex]
a) Tính độ điện li của axit nitrơ trong dung dịch ở nhiệt độ đó
b) Tình nồng độ mol của dung dịch nói trên.1/ a)G/s có x mol/l ion H+ phân li ==> K[tex]\alpha [/tex]=[tex]\frac{x.x}{0.1-x}[/tex]
==>x=?
Độ điện li = x/0.1=
    b)Pha loãng dd ==>K[tex]\alpha [/tex] ko đổi, nồng độ mol = 0.05.
 Áp dụng ct như phần a sẽ tính được độ điện li [tex]\alpha [/tex]=...

2/Ct độ điện li SGK cơ bản trang 25.

3/C%=[tex]\frac{mct}{mdd}[/tex]=[tex]\frac{M.n}{V.D}[/tex]=[tex]\frac{C(M).M}{D}[/tex]
==>CM=???
==>độ điện li=[tex]\frac{C(M)ClO-}{C(M)}[/tex]

4/Tương tự bài 3

5/[tex]\alpha [/tex]=[tex]\frac{n(NO2-)}{n(HNO2)}[/tex]