Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: biendong trong 04:00:14 PM Ngày 06 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11028Tiêu đề: Nhờ Thầy cô giải đáp về dao động điều hòa
Gửi bởi: biendong trong 04:00:14 PM Ngày 06 Tháng Bảy, 2012
Chọn phát biểu sai:
A. Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động của vật dao động được lặp lại như cũ sau những  khoảng thời gian bằng nhau.
B. Dao động là sự chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.
C. Pha ban đầu [tex]\varphi[/tex]
 là đai lượng xác định vị trí của vật dao động ở thời điểm t = 0
D. Dao động điều hòa được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ Thầy cô giải đáp về dao động điều hòa
Gửi bởi: kokomi trong 10:02:25 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2012
Đáp án là C
Vì pha ban đầu phi là đại lượng cho phép xác định trạng thái ban đầu của vật tức là xác định được vị trí, vận tốc, gia tốc


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ Thầy cô giải đáp về dao động điều hòa
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 10:40:40 PM Ngày 08 Tháng Bảy, 2012
Chọn phát biểu sai.
   A. DĐĐH là dao động được mô tả bằng định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian, x = Acos([tex]\omega t+\varphi )[/tex]
), trong đó A, [tex]\omega[/tex]
,[tex]\varphi[/tex]
  là những hằng số.
   B. DĐĐH có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.
   C.Dao động điều hòa có thể được biểu diễn bằng một vectơ không đổi.
   D.Khi một vật dao động điều hòa thì vật đó cũng dao động tuần hoàn.


Đáp án C : Vì dao động điều hòa có thể được biểu diễn bằng một vectơ quay
cho em hỏi ý kiến của  ai đúng ạ
Em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ Thầy cô giải đáp về dao động điều hòa
Gửi bởi: spha5702008 trong 11:08:18 PM Ngày 08 Tháng Bảy, 2012
Chọn phát biểu sai.
   A. DĐĐH là dao động được mô tả bằng định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian, x = Acos([tex]\omega t+\varphi )[/tex]
), trong đó A, [tex]\omega[/tex]
,[tex]\varphi[/tex]
  là những hằng số.
   B. DĐĐH có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.
   C.Dao động điều hòa có thể được biểu diễn bằng một vectơ không đổi.
   D.Khi một vật dao động điều hòa thì vật đó cũng dao động tuần hoàn.


Đáp án C : Vì dao động điều hòa có thể được biểu diễn bằng một vectơ quay
cho em hỏi ý kiến của  ai đúng ạ
Em cảm ơn

Nếu bạn hỏi câu này thì chọn đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ Thầy cô giải đáp về dao động điều hòa
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:27:36 AM Ngày 09 Tháng Bảy, 2012
Chọn phát biểu sai:
A. Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động của vật dao động được lặp lại như cũ sau những  khoảng thời gian bằng nhau.
B. Dao động là sự chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.
C. Pha ban đầu [tex]\varphi[/tex]
 là đai lượng xác định vị trí của vật dao động ở thời điểm t = 0
D. Dao động điều hòa được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo

Dường như không có đáp án  !

Đáp án là C
Vì pha ban đầu phi là đại lượng cho phép xác định trạng thái ban đầu của vật tức là xác định được vị trí, vận tốc, gia tốc
Đây là câu đúng !

[tex]x = Acos\left(\omega t+\varphi \right)[/tex]

Khi x =  0 ta có : [tex]x_{0} = Acos\varphi[/tex] cho ta xác định được vị trí ban đầu của vật