Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhaibendtb trong 08:45:56 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10919Tiêu đề: [Cần giúp đỡ]Bài tập mạch dao dộng LC
Gửi bởi: nhaibendtb trong 08:45:56 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Mạch điện dao dộng bắt tín hiệu của 1 máy thu vô tuyến điện gồm 1 cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,1[tex]\mu[/tex]H đến 10[tex]\mu[/tex]H và 1 tụ điện với điện dung biến thiên từ 10pF đến 1000pF.Máy có thể bắt các sóng vô tuyến điện trong dải sóng nào?
A.Dải sóng từ 1,885m đến 188,5m
B.Dải sóng từ 0,1885m đến 188,5m
C.Dải sóng từ 18,85m đến 1885m
D.Dải sóng từ 0,628 đến 62,8m


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp đỡ]Bài tập mạch dao dộng LC
Gửi bởi: hoathekiet trong 08:51:09 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
[tex]\lambda _{min}=2\pi.c.\sqrt{L_{min}C_{min}}= 1,885[/tex]
Tương tự: [tex]\lambda {max} = 188,5[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp đỡ]Bài tập mạch dao dộng LC
Gửi bởi: photon01 trong 08:52:23 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
Mạch điện dao dộng bắt tín hiệu của 1 máy thu vô tuyến điện gồm 1 cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,1[tex]\mu[/tex]H đến 10[tex]\mu[/tex]H và 1 tụ điện với điện dung biến thiên từ 10pF đến 1000pF.Máy có thể bắt các sóng vô tuyến điện trong dải sóng nào?
A.Dải sóng từ 1,885m đến 188,5m
B.Dải sóng từ 0,1885m đến 188,5m
C.Dải sóng từ 18,85m đến 1885m
D.Dải sóng từ 0,628 đến 62,8m
Áp dụng công thức:[tex]\lambda =2.\pi .c.\sqrt{LC}[/tex]
Ta có:[tex]\lambda_{1} =2.\pi .c.\sqrt{L_{1}C_{1}}=2.\pi .3.10^{8}.\sqrt{10.10^{-12}.0,1.10^{-6}}=1,885m[/tex]
Và [tex]\lambda_{2} =2.\pi .c.\sqrt{L_{2}C_{2}}=2.\pi .3.10^{8}.\sqrt{1000.10^{-12}.10.10^{-6}}=188,5m[/tex]