Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yangleeyang trong 05:29:06 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10879Tiêu đề: Một câu cần giải đáp về chuyển động của hạt điện
Gửi bởi: yangleeyang trong 05:29:06 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Có ba hạt chuyển động với động năng bằng nhau là: prôton, đơtêri và hạt anpha, cùng bay vuông góc vào một từ
trường đều và cùng chuyển động tròn đều trong từ trường đó. Gọi [tex]R_{H}[/tex], [tex]R_{D}[/tex], [tex]R_{\alpha }[/tex]
lần lượt là bán kính của quỹ đạo tròn của mỗi hạt.Lấy khối lượng hạt nhân đo bằng u xấp xỉ bằng số khối. Ta có hệ thức
A,[tex]R_{H}[/tex]<[tex]R_{D}[/tex]<[tex]R_{\alpha }[/tex]
B,[tex]R_{H}[/tex]<[tex]R_{D}[/tex]=[tex]R_{\alpha }[/tex]
C, [tex]R_{H}[/tex]=[tex]R_{\alpha }[/tex]<[tex]R_{D}[/tex]
D, [tex]R_{\alpha }[/tex]=[tex]R_{H}[/tex]=[tex]R_{D}[/tex]

Mọi người giúp mình với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Một câu cần giải đáp về chuyển động của hạt điện
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:35:37 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Có ba hạt chuyển động với động năng bằng nhau là: prôton, đơtêri và hạt anpha, cùng bay vuông góc vào một từ
trường đều và cùng chuyển động tròn đều trong từ trường đó. Gọi [tex]R_{H}[/tex], [tex]R_{D}[/tex], [tex]R_{\alpha }[/tex]
lần lượt là bán kính của quỹ đạo tròn của mỗi hạt.Lấy khối lượng hạt nhân đo bằng u xấp xỉ bằng số khối. Ta có hệ thức
A,[tex]R_{H}[/tex]<[tex]R_{D}[/tex]<[tex]R_{\alpha }[/tex]
B,[tex]R_{H}[/tex]<[tex]R_{D}[/tex]=[tex]R_{\alpha }[/tex]
C, [tex]R_{H}[/tex]=[tex]R_{\alpha }[/tex]<[tex]R_{D}[/tex]
D, [tex]R_{\alpha }[/tex]=[tex]R_{H}[/tex]=[tex]R_{D}[/tex]

Mọi người giúp mình với ạ
Vận tốc của hạt điện : [tex]E = \frac{mv^{2}}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E}{m}}[/tex]

Ta áp dụng công thức bán kính quỹ đạo tròn của hạt điện trong từ trường :  [tex]R = \frac{mv}{Bq} = \frac{1}{Bq}\sqrt{2mE}[/tex]

+ Đối với hạt H : [tex]R_{H} = \frac{1}{Be}\sqrt{2mE}[/tex]

 + Đối với hạt D : [tex]R_{D} = \frac{1}{Be}\sqrt{2(2m)E}= R_{H}\sqrt{2}[/tex]

+ Đối với hạt  [tex]\alpha : R_{\alpha } = \frac{1}{B(2e)}\sqrt{2(4m)E} = R_{H}[/tex]