Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: nhoknhonhinho trong 11:40:08 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10877Tiêu đề: tính nồng độ dung dịch
Gửi bởi: nhoknhonhinho trong 11:40:08 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
hh X có 2 hidrocacbon là đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 là 15,8. Lấy 6,32g X lội vào 200g dd(gồm nước và chất xúc tác thích hợp)thu được dd Y và thấy thoat ra 2,688lit khí khô Z ở dktc có dZ/H2=16,5. biết rằn dd Y chứa andehit với nồng độ C%.Giá trị của C là
 A.1,2082          B.1,0435        C.1,3046              D.1,4072
em tính mãi không ra.Mong mọi người giúp giùm


Tiêu đề: Trả lời: tính nồng độ dung dịch
Gửi bởi: cay da trong 08:11:51 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
Mx=31,6  ==> nx=0,2mol     nZ=0,12mol    Mz=33
do 2 hidrocacbon trong X lội vào nước tạo andehit và mx=31,6 nên trong X chỉ có thể có C2H2 và C3H4
gọi số mol của C2H2 và C3H4 tham gia phản ung với H2O lần lượt là xmol và y mol
==>26x+40y=6,32-0,12*33=2,36
(2,688lit khí Z chính là 2 hidrocacbon còn dư có khối lương = số mol *MX)
x+y=0,2-0,12
giải hệ phương trình theo (1) và(2) ta được x=0,06   y=0,02
khối lượng dung dịch =6,32+200-0,12*33=202,36g
do khi cho X lội qua H2O chỉ có C2H2 tạo andehit  theo tỉ lệ 1:1(nC2H2=nCH3CHO)
==>C% của andehit là:(0,06*44/202,36)*100%=1,305%