Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 09:59:46 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10873Tiêu đề: Bài cơ dao động cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 09:59:46 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Một vật có khối lượng m=200g dao động điều hòa với T=0,5 svaf A=10 cm .Lấy pi^2=10.Trong thời gian 5 phút thì thời gian để hợp lực tác dụng lên vật không nhỏ hơn 1,6 N là.(Đáp án 75 s)


Tiêu đề: Trả lời: Bài cơ dao động cần giải đáp.
Gửi bởi: traugia trong 04:33:18 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Một vật có khối lượng m=200g dao động điều hòa với T=0,5 svaf A=10 cm .Lấy pi^2=10.Trong thời gian 5 phút thì thời gian để hợp lực tác dụng lên vật không nhỏ hơn 1,6 N là.(Đáp án 75 s)
Vị trí của vật mà hợp lực bằng 1,6 N là :
                 [tex]F = m\omega ^{2}\left|x \right| =>\left|x \right| = 0,05 m = 5 cm[/tex]
 => Trong một chu kì T = 0,5 s khoảng thời gian để lực tác dụng lên vật không nhỏ hơn 1,6 N ( li độ của vật [tex]\left|x \right| \geq 5cm[/tex] ) là : [tex]\frac{2T}{3} = \frac{1}{3} s[/tex]
 => Trong 5 phút = 300 s khoảng thời gian để lực tác dụng lên vật không nhỏ hơn 1,6 N là:
          [tex]\Delta t = \frac{1}{3} .\frac{300}{T} = 200 s[/tex]