Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: nhoknhonhinho trong 05:00:10 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10861Tiêu đề: tìm khối lượng kim loại
Gửi bởi: nhoknhonhinho trong 05:00:10 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
cho hỗn hợp A gồm Ba và Al.cho m gam hh A vào nước dư, thu được 1,344l khí(dktc).mặt khác cho 2m gam A vào Ba(OH)2 dư thu dược 20,83 lít khí(dktc),giá trị của m là
  A,19,475        B.25,433      C.10,155          D.18,742
em làm mãi không ra, mong mọi người giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: tìm khối lượng kim loại
Gửi bởi: arikirin trong 05:28:43 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
cho hỗn hợp A gồm Ba và Al.cho m gam hh A vào nước dư, thu được 1,344l khí(dktc).mặt khác cho 2m gam A vào Ba(OH)2 dư thu dược 20,83 lít khí(dktc),giá trị của m là
  A,19,475        B.25,433      C.10,155          D.18,742
em làm mãi không ra, mong mọi người giúp đỡ

de bai co sai ko ban.sao the tich o phan 2 20,83lit le


Tiêu đề: Trả lời: tìm khối lượng kim loại
Gửi bởi: Radium trong 06:59:23 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Đặt số mol Ba là a => Ba tác dụng với nước cho a mol khí, 2a mol OH-
Do số mol khí lúc sau > 2 lần số mol khí lúc đầu nên trong phản ứng 1 Al dư => Al + OH- -> 3a mol khí
=> a = 0.015 mol
Phản ứng 2: số mol khí tạo ra do Al: (0.93 - 0.03)/1.5 = 0.6 => số mol Al trong m gam là 0.3
=> m = 10.155g


Tiêu đề: Trả lời: tìm khối lượng kim loại
Gửi bởi: qvd4081 trong 04:46:58 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
cho hỗn hợp A gồm Ba và Al.cho m gam hh A vào nước dư, thu được 1,344l khí(dktc).mặt khác cho 2m gam A vào Ba(OH)2 dư thu dược 20,83 lít khí(dktc),giá trị của m là
  A,19,475        B.25,433      C.10,155          D.18,742
em làm mãi không ra, mong mọi người giúp đỡ

Bài này tui tinh' nhuư vậy
  khi hhA cho vào H2O thì Ba p/u voi H2O  : Ba + 2H2O >>>>> Ba(OH)2  + H2
                                                            y                           y           y
Nhờ Ba(OH)2 +AL(OH)3  mà AL p/u vơi H2O                 AL + 3H2O  >>>>>   AL(OH)3 + 3/2 H2    ( 1mol Ba(OH)2 p/u voi
                                                                                                       2y        >>> 3y          2 mol Al(OH)3   )
sô' mol H2 bay ra   : 4 y= 0,06 tinh' ra y = 0,015 mol
  Vây Ba trong hh  là   :  0,015 .137=2,055 g    (1)
 hh a sau co khối lượng là 2m  suy ra  sô' mol Ba trong hh sau = 0,03 mol , tinh' ra  sô' mol H2 do Ba tọa ra là 0,03 mol
   Vậy sô' mol H2 do Al tạo ra la : 0,93-0,03= 0,9  mol
  Suy ra  sô' mol Al trong hh sau là  : 0,9 / 1,5 = 0,6
Vậy sô' mol AL trong hh a ban đầu là 0,6/ 2 = 0,3  mol
Vậy khôi' lương Al trong hh a ban đầu là  : 0,3. 27= 8,1 g  (2)
(1) và (2)  khôi' lượng  A = 2,055+8,1= 10,155 g