Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tehran trong 12:42:26 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10850Tiêu đề: Một số câu điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: tehran trong 12:42:26 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
1,Đặt một điện áp [tex]u=U_{0}cos(\100\Pi t -\frac{\Pi }{3})[/tex] (V) vào 2 đầu một tụ điện có điện dung [tex]C= \frac{2.10 ^_-4}{\Pi}[/tex] (F).Vào thời điểm điện áp giữa 2 đầu tụ là 150V thì cường độ dòng điện qua mạch là 4A.Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là ?

2,Cho mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R và đoạn mạch X mắc nối tiếp.Điện áp đặt vào 2 đầu đoạn mạch có tần số f = 50hz và có  điện áp hiệu dụng không đổi.Điện áp hiệu dụng của R và giữa 2 đầu đoạn mạch X có cùng giá trị và lệch pha nhau góc 60 độ.Để hệ số công suất bằng 1 thì phải mắc nối tiếp mạch trên với mạch có 1 tụ C= 100[tex]\mu F[/tex] và khi đó mạch có công suất P= 100W.Khi chưa mắc thêm tụ thì công suất đoạn mạch là ?Tiêu đề: Trả lời: Một số câu điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: traugia trong 02:20:44 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
1,Đặt một điện áp [tex]u=U_{0}cos(\100\Pi t -\frac{\Pi }{3})[/tex] (V) vào 2 đầu một tụ điện có điện dung [tex]C= \frac{2.10 ^_-4}{\Pi}[/tex] (F).Vào thời điểm điện áp giữa 2 đầu tụ là 150V thì cường độ dòng điện qua mạch là 4A.Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là ?
Dung kháng của tụ là : ZC = 50 [tex]\Omega[/tex]
Do dòng điện sớm pha [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] so với điện áp hai đầu tụ điện nên:
       [tex]\frac{u^{2}}{U_{0}^{2}} +\frac{i^{2}}{I_{0}^{2}} = 1[/tex]
 mà : U0 = I0.ZC = 50I0
thay vào phương trình trên ta có : [tex]\frac{150^{2}}{50^{2}} +\frac{4^{2}}{1} = I_{0}^{2} => I_{0}=5 A[/tex]
Vậy biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là :
         [tex]i =5cos(100\pi t - \frac{\pi }{3} +\frac{\pi }{2}) = 5cos(100\pi t +\frac{\pi }{6}) A[/tex]


 


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: tehran trong 03:23:49 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
còn câu 2 nữa ạ


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: tehran trong 09:11:02 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
hic,em đang cần gấp,mọi người giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:11:57 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

2,Cho mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R và đoạn mạch X mắc nối tiếp.Điện áp đặt vào 2 đầu đoạn mạch có tần số f = 50hz và có  điện áp hiệu dụng không đổi.Điện áp hiệu dụng của R và giữa 2 đầu đoạn mạch X có cùng giá trị và lệch pha nhau góc 60 độ.Để hệ số công suất bằng 1 thì phải mắc nối tiếp mạch trên với mạch có 1 tụ [tex]\mathbf{{\color{red} C= 100 \mu F }}[/tex] và khi đó mạch có công suất P= 100W.Khi chưa mắc thêm tụ thì công suất đoạn mạch là ?


Xem lại phần tô đỏ, giá trị này thì tính ra rất lẻ.

Giả thiết: Điện áp hiệu dụng của R và giữa 2 đầu đoạn mạch X có cùng giá trị và lệch pha nhau góc 60 độ.Để hệ số công suất bằng 1 thì phải mắc nối tiếp mạch trên với mạch có 1 tụ C= 100[tex]\mu F[/tex] và khi đó mạch có công suất P= 100W: suy ra đoạn mạch X gồm có L, r:

[tex]tan60^{0} = \frac{Z_{L}}{r} = \sqrt{3} \Rightarrow r = \frac{Z_{L}}{\sqrt{3}}[/tex]

Với [tex]\mathbf{{\color{blue} C= \frac{100}{ \pi } \mu F }}[/tex] ta có: [tex]Z_{L}= Z_{C} = 100 \, \Omega[/tex]

[tex]\Rightarrow r = \frac{Z_{L}}{\sqrt{3}}= \frac{100\sqrt{3}}{3} \, \Omega[/tex]

Điện áp hiệu dụng của R và giữa 2 đầu đoạn mạch X có cùng giá trị: [tex]R^{2} =r^{2}+Z_{L}^{2}[/tex] [tex]\Rightarrow R =Z_{L}\frac{2}{ \sqrt{3}} = \frac{200\sqrt{3}}{3} \, \Omega[/tex]

Điện áp hai đầu mạch: [tex]P' = \frac{U^{2}}{R+r} \Rightarrow U^{2} = \sqrt{3} . 10^{4} \, V[/tex]

Vậy công suất khi chưa có tụ:

[tex]P_{0}= UIcos\varphi = \frac{U^{2}}{Z^{2}}\left(R+r \right)= U^{2}\frac{\left(R+r \right)}{\left(R+r \right)^{2} + Z_{L}^{2}}= 75\, W[/tex]