Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaitronganh1992 trong 12:42:05 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10849Tiêu đề: Giúp em ba câu bài tập của đề thi thử số 3
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 12:42:05 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Câu 14:Một lò xo có chiều dài lo độ cứng ko, khi treo vật m và cho dao động thì chu kì của hệ là 5 s. Khi cắt lò xo trên thành ba lò xo có độ dài lần lượt là l1 ,l2,l3. Biết rằng l1=l2=2l3. Nếu mắc song song hai lò xo có độ dài l1 và l2 rồi mắc m và cho dao động thì chu kỳ mới là?
A.[tex]\sqrt{5}[/tex]s
B.5/3s
C.5s
D.2,5s

Câu 20:Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng bằng 220V và dòng điện hiệu dụng là 0,5A. Nếu công suất tỏa nhiệt trên dây quấn là 8W và hệ số công suất động cơ là 0,8 thì hiệu suất của động cơ ( tỉ số công suất hữu ích và công suất toàn phần của động cơ ) bằng bao nhiêu?
A.91%
B.90%
C.86%
D.80%

Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, a=1mm và D=50cm. Ánh sáng sử dụng gồm 4 bức xạ có bước sóng: [tex]\lambda[/tex]1=0,64[tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{2}=0,6\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{3}=0,54\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{4}=0,48\mu m[/tex]. Khoảng cách gần nhất giữa hai vân cùng màu với vân sáng trung tâm:
A.4,32cm
B.4,8mm
C.4,32mm
D.0,864cm


^^!! mấy đề này của TT luyện thi Diệu Hiền ở TP. Cần Thơ.Tiêu đề: Trả lời: Giúp em ba câu bài tập của đề thi thử số 3
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:49:28 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Câu 14:Một lò xo có chiều dài lo độ cứng ko, khi treo vật m và cho dao động thì chu kì của hệ là 5 s. Khi cắt lò xo trên thành ba lò xo có độ dài lần lượt là l1 ,l2,l3. Biết rằng l1=l2=2l3. Nếu mắc song song hai lò xo có độ dài l1 và l2 rồi mắc m và cho dao động thì chu kỳ mới là?
A.[tex]\sqrt{5}[/tex]s
B.5/3s
C.5s
D.2,5s


Bài này dựa vào kết quả của các bài toán sau :

+ Từ một lò xo có chiều dài l và độ cứng k ta cắt ra một lò xo có chiều dài l' thì độ cứng của lò xo này là : [tex]k' = k \frac{l}{l'}[/tex]

+ Khi mắc nối tiếp hai lò xo có độ cứng k1 và k2 thì hệ lò xo tương đương với một lò xo có độ cứng [tex]\frac{1}{k} = \frac{1}{k_{1}}+ \frac{1}{k_{2}}[/tex] ; còn khi mắc chúng song song thì hệ lò xo tương đương với một lò xo có độ cứng k = k1 + k2

Theo giả thiết : [tex]l_{1} = l_{2}= 2l_{3} = \frac{2l}{5} \Rightarrow k_{1} = k_{2} = 2,5k[/tex]

Độ cứng tương đương của hệ lò xo : [tex]K = k_{1} + k_{2} = 5k[/tex]

Chu kì dao động cần tìm : [tex]T' = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}} = \frac{1}{\sqrt{5}} 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{1}{\sqrt{5}}  T[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em ba câu bài tập của đề thi thử số 3
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:55:53 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Câu 20:Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng bằng 220V và dòng điện hiệu dụng là 0,5A. Nếu công suất tỏa nhiệt trên dây quấn là 8W và hệ số công suất động cơ là 0,8 thì hiệu suất của động cơ ( tỉ số công suất hữu ích và công suất toàn phần của động cơ ) bằng bao nhiêu?
A.91%
B.90%
C.86%
D.80%


Công suất tiêu thụ của động cơ : [tex]P = UIcos \varphi = 88W[/tex]

Công suất tỏa nhiệt [tex]\Delta P[/tex] trên dây quấn là công suất hao phí nên hiệu suất của động cơ :

[tex]H = \frac{P - \Delta P}{P} = 1 - \frac{8}{88} = 91[/tex]%

Tiêu đề: Trả lời: Giúp em ba câu bài tập của đề thi thử số 3
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:10:40 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, a=1mm và D=50cm. Ánh sáng sử dụng gồm 4 bức xạ có bước sóng: [tex]\lambda[/tex]1=0,64[tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{2}=0,6\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{3}=0,54\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{4}=0,48\mu m[/tex]. Khoảng cách gần nhất giữa hai vân cùng màu với vân sáng trung tâm:
A.4,32cm
B.4,8mm
C.4,32mm
D.0,864cm


Vị trí vân cùng màu với vân sáng trung tâm: [tex]x = k_{1}i_{1}= k_{2}i_{2}= k_{3}i_{3}= k_{4}i_{4}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow k_{1}\lambda _{1}= k_{2}\lambda _{2}= k_{3}\lambda _{3} = k_{4}\lambda _{4}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 64k_{1} = 60k_{2} = 54k_{3} = 48k_{4}[/tex]

Bội số chung nhỏ nhất của 64 ; 60 ; 54 ; 48 là 8640 , nên ứng với các giá trị nhỏ nhất ta có :
k1 = 135 ; k2 = 144 ; k3 = 160 và k4 = 180.

Đến đây em thay biểu thức khoảng vân của một trong 4 bức xạ đang xét đều có kết quả :

 [tex] x_{min} = 135 i_{1} = 144i_{2}= 160i_{3} = 180i _{4} = 43,2mm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp em ba câu bài tập của đề thi thử số 3
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 02:01:56 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Cách tính BCNN của nhiều số.


Tính BCNN của n số nguyên x1,x2,.. xn
[tex]\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+..+\frac{1}{x_n}=\frac{a}{BCNN}[/tex] (thao tác bấm máy)Tiêu đề: Trả lời: Giúp em ba câu bài tập của đề thi thử số 3
Gửi bởi: cuong93dh trong 03:47:09 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Cách tính BCNN của nhiều số.


Tính BCNN của n số nguyên x1,x2,.. xn
[tex]\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+..+\frac{1}{x_n}=\frac{a}{BCNN}[/tex] (thao tác bấm máy)


mình chưa hiểu cho lắm bạn giải thích thêm được không?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em ba câu bài tập của đề thi thử số 3
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:00:05 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012

mình chưa hiểu cho lắm bạn giải thích thêm được không?
VD bài trên nhé. BCNN(64;60;54;48)
[tex]\frac{1}{64}+\frac{1}{60}+\frac{1}{54}+\frac{1}{48}=\frac{619}{8640}[/tex]
mẫu số là 8640 nên BCNN(64;60;54;48) = 8640. giống như kết quả của thầy Quang Dương nhé!