Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhhai09x trong 08:16:13 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10841Tiêu đề: Dao động điều hòa !
Gửi bởi: anhhai09x trong 08:16:13 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
bài 1. một vật nhỏ thực hiện dao dộngddieeuf hòa với tần số góc [tex]\omega =10\Pi (\frac{Rad}{s})[/tex]. tại thời điểm t=0,1s. vật nằm ở vịtris có li độ x=2 cm và vận tốc có độ lớn [tex]0,2\Pi(\frac{m}{s})[/tex] hướng về vị trí cân bằng. hỏi tại thời điểm t=0,05s, vật đang ở vị trí có li độ nào và có vận tốc bao nhiêu?

bài 2. một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O. tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương đến thời điểm [tex]t_{1}=\frac{1}{3}[/tex] s vật chưa đổi chiều chuyển động và có vận tốc bằng [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex] lần vận tốc ban đầu. đến thời điểm [tex]t_{2}=t_{1}+\frac{4}{3}(s)[/tex] vật đã đi được quãng đường là 6 Cm. vận tốc ban đầu của vật là bao nhiêu?

các anh chị giúp em với ! bài 2 khó quá ! còn bài 1 em làm ra khác với đáp án !Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa !
Gửi bởi: khaikull trong 10:06:09 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
bài 1. một vật nhỏ thực hiện dao dộngddieeuf hòa với tần số góc [tex]\omega =10\Pi (\frac{Rad}{s})[/tex]. tại thời điểm t=0,1s. vật nằm ở vịtris có li độ x=2 cm và vận tốc có độ lớn [tex]0,2\Pi(\frac{m}{s})[/tex] hướng về vị trí cân bằng. hỏi tại thời điểm t=0,05s, vật đang ở vị trí có li độ nào và có vận tốc bao nhiêu?

bài 2. một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O. tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương đến thời điểm [tex]t_{1}=\frac{1}{3}[/tex] s vật chưa đổi chiều chuyển động và có vận tốc bằng [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex] lần vận tốc ban đầu. đến thời điểm [tex]t_{2}=t_{1}+\frac{4}{3}(s)[/tex] vật đã đi được quãng đường là 6 Cm. vận tốc ban đầu của vật là bao nhiêu?

các anh chị giúp em với ! bài 2 khó quá ! còn bài 1 em làm ra khác với đáp án !
câu 1 ta tính theo công thức [tex]A=\sqrt{x^{2} +\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}}[/tex]
=> [tex]2\sqrt{2}[/tex]
t=0.1=T/2 vật đang ở vị tri x=2 và hướng teo chiều âm thì vị trí t=0 là vị trí x=-2 theo chiều dương
vậy t=0.05=T/4 theo sơ đồ ta dc vị trí x=2 theo chiều dươngTiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa !
Gửi bởi: khaikull trong 10:26:52 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
bài 2 ta có ct [tex]v=v_{max}\sqrt{\frac{n}{n+1}}[/tex]
[tex]x=\frac{A}{\sqrt{n+1}}[/tex]
với [tex]W_{d}=nW_{t}[/tex]
từ đó ta dc [tex]x=\frac{A}{2}[/tex]
ta có vật đi từ VTCB đến vị trí x=[tex]x=\frac{A}{2}[/tex] là [tex]\frac{T}{12}=\frac{1}{3}=>T=4[/tex]
xét từ vị trí có t1 vật đi theo chiều  dương đến vị trí t2 thêm 4/3(s)= T/3
ta có từ A/2 --> A là T/6. muk ở trên thời gian là T/3 vậy ta lại đi từ vị trí biên dương A--> A/2 theo chiều âm 1 thời gian là T/6. vì [tex]t_{2}=t_{1}+\frac{4}{3}[/tex] nên ta phải tính doạn đường đi được kể từ khi vật ở VTCB. vậy [tex]S=6=3\frac{A}{2}=>A=4[/tex]. [tex]\omega =\frac{2\pi }{T}=\frac{2\pi }{4}=\frac{\pi }{2}[/tex]. vậy [tex]v_{max}=\omega A=2\pi[/tex]

bạn so thử với đáp án xem 2 bài mk làm có đúng ko


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa !
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:32:35 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

bài 2. một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O. tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương đến thời điểm [tex]t_{1}=\frac{1}{3}[/tex] s vật chưa đổi chiều chuyển động và có vận tốc bằng [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex] lần vận tốc ban đầu. đến thời điểm [tex]t_{2}=t_{1}+\frac{4}{3}(s)[/tex] vật đã đi được quãng đường là 6 Cm. vận tốc ban đầu của vật là bao nhiêu?

các anh chị giúp em với ! bài 2 khó quá ! còn bài 1 em làm ra khác với đáp án !


 ~O) Thời điểm ban đầu vật ở vị trí cân bằng: [tex]\begin{cases} x_{0}= 0 & & v_{0}= \omega A \end{cases}[/tex]

 ~O) Ở thời điểm [tex]t_{1}[/tex]: [tex]v_{1}= \frac{\sqrt{3}}{2}v_{0}\Rightarrow W_{d_{1}}= \frac{3}{4}W[/tex]

Với W là cơ năng

[tex]\Rightarrow W_{t_{1}}= \frac{1}{4}W \Rightarrow x_{1} = \frac{A}{2}[/tex]

Vậy ở thời điểm [tex]t_{1}[/tex]: [tex]\begin{cases} x_{1} = \frac{A}{2} & & v_{1}= \frac{\sqrt{3}}{2}v_{0} \end{cases}[/tex]

 y:) Thấy rằng từ thời điểm ban đầu đến thời điểm [tex]t_{1}[/tex] thời gian vật đi được là:

[tex]\Delta t_{1} = \frac{1}{3}\, s = \frac{T}{12} \Rightarrow T = 4 \, (s)[/tex]
 
[tex]\Rightarrow \omega = \frac{\pi }{2} \, (rad/s)[/tex]

 ~O) Ở thời điểm [tex]t_{2}[/tex]:

Ta thấy: [tex]t_{2} = \frac{5}{3} \, (s) = \frac{T}{4} + \frac{T}{6}[/tex]

Tức là quãng đường 6cm đi được ứng với vật đi từ VTCB --> biên (+) ---> đến vị trí [tex]x_{2} = \frac{A}{2}[/tex] (theo chiều (-))

Suy ra: [tex]A + \frac{A}{2} = 6 \Rightarrow A = 4 \, cm[/tex]

 ~O) Cuối cùng: Vận tốc ban đầu:

[tex]v_{0}= \omega A = \frac{\pi }{2} . 4 = 2\pi \, \left(cm/s \right)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa !
Gửi bởi: anhhai09x trong 07:14:17 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
thank các anh nhìu !


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa !
Gửi bởi: khaikull trong 09:54:47 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
thank các anh nhìu !

mk thì bạn gọi là anh được nhưng kia là thầy đó bạn. hì. nhớ lần sau xưng hô đúng ko thầy ko giải hộ đâu. hì