Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhaibendtb trong 09:01:10 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10827Tiêu đề: [Cần giúp đỡ]Bài tập về máy phát điện
Gửi bởi: nhaibendtb trong 09:01:10 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
1 máy phát điện cung cấp cho mạch ngoài công suất P1=2MW,điện áp 2 cực của máy phát là U1=2000V.Biết dòng điện cùng pha với điện áp.Dòng điện được đưa vào cuộn sơ cấp của máy biến áp có hiệu suất 97,5%.Cuộn sơ cấp gồm 160 vòng,cuộn thứ cấp có 1200 vòng.Cường độ dòng điện ở cuộn thứ cấp được dẫn đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có điện trở R=10[tex]\Omega[/tex].TÍnh hiệu suất truyền tải điện năng.Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp đỡ]Bài tập về máy phát điện
Gửi bởi: traugia trong 10:07:37 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
1 máy phát điện cung cấp cho mạch ngoài công suất P1=2MW,điện áp 2 cực của máy phát là U1=2000V.Biết dòng điện cùng pha với điện áp.Dòng điện được đưa vào cuộn sơ cấp của máy biến áp có hiệu suất 97,5%.Cuộn sơ cấp gồm 160 vòng,cuộn thứ cấp có 1200 vòng.Cường độ dòng điện ở cuộn thứ cấp được dẫn đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có điện trở R=10[tex]\Omega[/tex].TÍnh hiệu suất truyền tải điện năng.
Công suất của cuộn thứ cấp: P2 = H.P1 = 1950000 W
Hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp là : U2 = U1.N2/N1 = 15000 V
Cường độ dòng điện ở cuộn dây thứ cấp là : I2 = P2/U2 = 130 A
Hiệu suất của quá trình truyền tải điện năng là :
              H = [tex]\frac{P_{2}-I_{2}^{2}R}{P_{2}}[/tex].100% = 91,3 %


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp đỡ]Bài tập về máy phát điện
Gửi bởi: nhaibendtb trong 11:24:17 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Traugia à,chỗ dưới chia cho [tex]P_{1}[/tex]