Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 12:03:40 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10796Tiêu đề: Một bài toán về sóng dừng cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 12:03:40 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Sợi dây dàn hồi căng ngang có Ầ là điểm cố định dây có sóng dừng B là là bụng thú 2 tính từ A AB=30. C là điểm năm giữa AB có AC=20/3, V=50cm khoang thời gian ngắn nhất giữa 2 lần li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ phần tử tại C là


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về sóng dừng cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:22:48 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Sợi dây dàn hồi căng ngang có Ầ là điểm cố định dây có sóng dừng B là là bụng thú 2 tính từ A AB=30. C là điểm năm giữa AB có AC=20/3, V=50cm khoang thời gian ngắn nhất giữa 2 lần li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ phần tử tại C là

Khoảng cách AB = [tex]\frac{\lambda }{2} +\frac{\lambda }{4} = \frac{3\lambda }{4} \Rightarrow \lambda = 40cm[/tex].

Gọi D là bụng nằm giữa A và B ta có [tex]DC = AC - \frac{\lambda}{4} = \frac{10}{3} cm[/tex]

Theo gt : [tex]x_{B} = A_{B}cos(2\pi ft +\varphi ) = A_{C} =  A_{B}cos(2\pi f\frac{DC}{\lambda }) [/tex]

Hai nghiệm của t ứng với hai trương hợp : [tex]2\pi ft +\varphi[/tex] và [tex]2\pi ft\frac{DC}{\lambda }[/tex]
bằng nhau và đối nhau

[tex]t_{1} = -\frac{DC}{v} + \frac{\varphi }{2\pi f}[/tex] và [tex]t_{2} = \frac{DC}{v} - \frac{\varphi }{2\pi f}[/tex]

[tex]\Rightarrow \Delta t = 2\frac{DC}{v} = \frac{2}{15}s[/tex]