Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kuramaoct trong 10:05:24 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10788Tiêu đề: Quang điện - Hiđro - sóng cơ
Gửi bởi: kuramaoct trong 10:05:24 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Chiếu một chùm sáng có bước sóng 0.5 [tex]\mu m[/tex] và cường độ 1000[tex]W/m^2[/tex] vuông góc với catot của 1 tế bào quang điện , cường độ đòng quang điện bão hòa là 0.2 mA , công thoát của e là 1.9 eV , diện tích catot là 2 [tex]cm^2[/tex]. tỉ số giữa số e bật ra trong 1s và số photon chiếu đến catot trong 1 s là ?
Đáp án : 0.23%
Câu 2: Trong nguyên tử H , năng lượng cần thiết để bứt e từ trạng thái cơ bản để thành cac e tự do là Eo > 0 . Vạch có bước sóng dài nhất , vạch H[tex]H_\alpha , H_\beta[/tex] có bước sóng lần lượt là [tex]\alpha _L[/tex] ,[tex]\lambda _\alpha , \lambda _\beta[/tex] . Mức năng lượng ứng với trạng thái kích thích thứ 3 có thể được xác định theo công thức là ?
Đáp án: [tex]-E_o + hc(\frac{1}{\lambda _L} + \frac{1}{\lambda \beta )}[/tex]

Câu 3: Chiếu bức xạ có bước sóng  [tex]\lambda _1[/tex] vào catot của tế bào quang điện bằng nhôm thì  hiệu điện thế hãm là U = 1.05V .Thay bức xạ trên bằng bức xạ tex]\lambda _2[/tex] vào catot bằng Cu thì U hãm = 0.86 V . Vậy chiếu đồng thời cả hai bức xạ vào catot là hợp kim của Cu và Al thì hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện là ?

Câu 4 : Hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động điều hòa cùng phương , tần số , cùng pha cách nhau 12 cm . Cho bước sóng bằng 8/3 cm . Điểm C trên đường trung trực hai nguồn cách đường nối hai nguồn là 8cm . I là trung điểm AB . Xác định số điểm trên CI dao động cùng pha với I ?
Đáp án : 2

Nhờ thầy và các bạn giúp em ạ.Tiêu đề: Trả lời: Quang điện - Hiđro - sóng cơ
Gửi bởi: traugia trong 02:21:29 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Chiếu một chùm sáng có bước sóng 0.5 [tex]\mu m[/tex] và cường độ 1000[tex]W/m^2[/tex] vuông góc với catot của 1 tế bào quang điện , cường độ đòng quang điện bão hòa là 0.2 mA , công thoát của e là 1.9 eV , diện tích catot là 2 [tex]cm^2[/tex]. tỉ số giữa số e bật ra trong 1s và số photon chiếu đến catot trong 1 s là ?
Đáp án : 0.23%
Năng lượng chiếu tới catốt trong 1 giây là : W = I.S = 1000.2.10-4 = 0,2 J
=> Số photon tới catốt trong 1 giây là : np = [tex]\frac{W}{\varepsilon } =\frac{ W\lambda }{hc} = 5,03.10^{17}[/tex]
Số e bứt ra khỏi catốt trong 1 giây là : [tex]n_{e} = \frac{I_{bh}}{\left|e \right|} = 1,25.10^{15}[/tex]
Hiệu suất quang điện là : H = [tex]\frac{n_{e}}{n_{p}}[/tex] .100% = 0,25 %


Tiêu đề: Trả lời: Quang điện - Hiđro - sóng cơ
Gửi bởi: traugia trong 02:33:41 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Câu 2: Trong nguyên tử H , năng lượng cần thiết để bứt e từ trạng thái cơ bản để thành cac e tự do là Eo > 0 . Vạch có bước sóng dài nhất , vạch H[tex]H_\alpha , H_\beta[/tex] có bước sóng lần lượt là [tex]\alpha _L[/tex] ,[tex]\lambda _\alpha , \lambda _\beta[/tex] . Mức năng lượng ứng với trạng thái kích thích thứ 3 có thể được xác định theo công thức là ?
Đáp án: [tex]-E_o + hc(\frac{1}{\lambda _L} + \frac{1}{\lambda \beta )}[/tex]
Đề nghị bạn cho đề rõ ràng một chút


Tiêu đề: Trả lời: Quang điện - Hiđro - sóng cơ
Gửi bởi: traugia trong 02:36:04 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Câu 3: Chiếu bức xạ có bước sóng  [tex]\lambda _1[/tex] vào catot của tế bào quang điện bằng nhôm thì  hiệu điện thế hãm là U = 1.05V .Thay bức xạ trên bằng bức xạ tex]\lambda _2[/tex] vào catot bằng Cu thì U hãm = 0.86 V . Vậy chiếu đồng thời cả hai bức xạ vào catot là hợp kim của Cu và Al thì hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện là ?
Bài này chả lẽ lại phải nhớ giới hạn quang điện của Cu và của Al sao ! Oải quá !
Nói chung là có giới hạn quang điện của Cu và Al tính thêm 2 trường hợp (lamda1 chiếu vào Cu và lamda2 chiếu vào Al ) xem hiệu điện thế hãm trong 4 trường hợp đó trường hợp nào lớn nhất thì đó chính  là hiệu điện thế hãm của hợp kim khi chiếu đồng thời !


Tiêu đề: Trả lời: Quang điện - Hiđro - sóng cơ
Gửi bởi: traugia trong 02:59:06 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Câu 4 : Hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động điều hòa cùng phương , tần số , cùng pha cách nhau 12 cm . Cho bước sóng bằng 8/3 cm . Điểm C trên đường trung trực hai nguồn cách đường nối hai nguồn là 8cm . I là trung điểm AB . Xác định số điểm trên CI dao động cùng pha với I ?
Đáp án : 2
Phương trình sóng tổng hợp tại các điểm trên đường trung trực :
           [tex]u=2acos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda })[/tex]
     d : khoảng cách từ 1 điểm trên đường trung trực tới một nguồn sóng
 => Phương trình sóng tại I là : [tex]u_{I}=2acos(\omega t - \frac{2\pi 6}{\lambda })[/tex]
Những điểm cùng pha với I thỏa mãn đk:
         [tex] \frac{2\pi d}{\lambda }-\frac{2\pi 6}{\lambda } =2k\pi[/tex]
         [tex]  d = 6 +k\lambda [/tex]
mà : [tex]6\leq d\leq CA = 10cm => 0\leq k\leq \frac{12}{8} => k = 0,1[/tex]
=> có 2 điểm trên CI cùng pha với I ( tính cả I )


Tiêu đề: Trả lời: Quang điện - Hiđro - sóng cơ
Gửi bởi: kuramaoct trong 03:21:27 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Câu 2 mình đánh nguyên văn đề đó , mình cũng chưa rõ cái chỗ vạch có bước sóng dài nhất nghĩa là gì