Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Ken1202 trong 07:38:15 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10774Tiêu đề: Nhờ mọi người giúp vài câu tổng hợp
Gửi bởi: Ken1202 trong 07:38:15 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
1. Cho 6,69g Hỗn hợp Al và Zn vào 100ml CuSO4 0,75M phản ứng hoàn toàn thu được rắn A. Hòa tan rắn A vào HNO3 thu được sản phẩm khử duy nhất NO. Thể tích HNO3 ít nhất cần dùng?(0,4l)

2.Hòa tan 11,6g FeCO3 vào dung dich HNO3 thu được hỗn hợp khí CO2, NO và dung dịch X. Cho HCl vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan tối đa bao nhiêu g Cu tạo sản phẩm khử NO?(28,8g)

3.Đun m(g) hỗn hợp C2H2, C2H4, H2 với Ni đến phản ứng hoàn toàn thu được 4,48l hỗn hợp có tỉ khối so với H2 làđi 8. Đốtt lượng X như trên thu được sản phẩm cho đi qua nước vôi trong thu được kết tủa là?(40g)

4. Cho 1 thanh sắt nặng m(g) vào cốc đựng CuSO4. Sau 1 thời gian lấy thanh sắt ra khối lượng thanh sắt nặng (m+1,6g). Thêm HCl vào thấy còn a(g) rắn không tan và 6,72l khí. Tìm a và m?(12,8 và 28)

5. 1mol X (C6H7O3) phản ứng vừa đủ với 3mol NaOH. Cho 2,76g X tác dụng với NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch cho chất rắn nung với O2 dư đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng?(3,18g)
Nhờ mọi người. Cám ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp vài câu tổng hợp
Gửi bởi: habilis trong 08:06:04 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
4. Cho 1 thanh sắt nặng m(g) vào cốc đựng CuSO4. Sau 1 thời gian lấy thanh sắt ra khối lượng thanh sắt nặng (m+1,6g). Thêm HCl vào thấy còn a(g) rắn không tan và 6,72l khí. Tìm a và m?(12,8 và 28)
Nhờ mọi người. Cám ơn!
Cái này dùng tăng giảm khối lượng bình thường thôi, cứ 1mol Cu thay thế 1mol Fe thì khối lượng thanh sắt tăng 8g (64-56), nên khi khối lượng thanh sắt tăng 1.6g thì đã có 0.2 mol Fe phản ứng. Thêm HCl vào thấy có a(g) rắn không tan thì đó chính là khối lượng của Cu, vì Fe phản ứng với Cu theo tỉ lệ 1:1 nên trong dd cũng có 0.2mol Cu.
[tex]m_{Cu}=0.2*64=12.8(g)[/tex]
[tex]2H^{+}+2e\rightarrow H_{2}[/tex]
Phản ứng tạo ra 6.72l khí là 0.3 mol suy ra số mol e nhận là 0.6mol.
Sắt nhường 2e tạo thành sắt dương 2, nên số mol sắt phản ứng với HCl là 0.3mol.
Mà đã có 0.2 mol sắt phản ứng với [tex]CuSO_{4}[/tex] tạo thành [tex]FeSO_{4}[/tex], phản ứng giữa sắt sunfat và HCl không tạo ra khí.
Vì vậy tổng số mol sắt ban đầu là 0.5mol nên m=28(g).
Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp vài câu tổng hợp
Gửi bởi: khaikull trong 06:18:00 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
câu 3:
hỗn hợp thu dc khi đun hỗn hợp là [tex]C_{2}H_{6}[/tex]
và [tex]H_{2}[/tex] dư
theo sơ đồ đường chéo ta dc mol 2 chất này tỷ lệ 1:1
ta có [tex]n_{C_{2}H_{6}}=n_{C_{2}H_{4}}=n_{C_{2}H_{2}}=0.1[/tex]
đốt cháy

C2H2->2CO2
C2H4->2CO2
nCO2= 2.0,1+2.0.1=0.4
nCO2=nCaCO3=0.4
mCaCO3=40g