Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaouyen.ltvdn.0912 trong 07:59:22 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10751Tiêu đề: bài tập hạt nhân ôn thi đại học cần giúp
Gửi bởi: thaouyen.ltvdn.0912 trong 07:59:22 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
*Bài 1:biết sản phẩm phân rã của U 238 là U 234, no chiem 0,006% trong quặng U tự nhiên khi cân bằng phóng xạ được thiết lập, cho chu kỳ của U 238 là 4,5. 10^9 năm.
Chu kì bán rã của Ũ tính theo năm là?
 A. 27.10^5        B, 2,2. 10^5           C,72.10^5          D. 7,2.10^5
* bài 2:
Dộ phóng xạ của một chất tại các thời điểm t1, t2 là x và y. Nếu chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là T thì số hạt nhân phân rã trong thời gian t2-t1:
A. x-y             B, (x-y)ln2/T             c. (x-y)T/ ln2           d. xt1 -yt2
* bài 3: Năng lượng liên kết của hạt nhân Doteri là 2,2 MeV của hạt nhân triti là 8,49 MeV. nếu 2 hạt nhân trên tổng hợp lại thành hạt nhân He thì năng lượng tỏa ra là 17,6 MeV. Nang lượng liên kết của hạt nhân He là:
A 30,2         B, 25,8     C, 28,29           D, 19,2
Nhờ mọi người giúp đỡ, em đang cần gấp ^^! Xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hạt nhân ôn thi đại học cần giúp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:28:17 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
* bài 3: Năng lượng liên kết của hạt nhân Doteri là 2,2 MeV của hạt nhân triti là 8,49 MeV. nếu 2 hạt nhân trên tổng hợp lại thành hạt nhân He thì năng lượng tỏa ra là 17,6 MeV. Nang lượng liên kết của hạt nhân He là:
A 30,2         B, 25,8     C, 28,29           D, 19,2
Nhờ mọi người giúp đỡ, em đang cần gấp ^^! Xin cảm ơn!


[tex]E=E_l_k_H_e-(E_l_k_D+E_l_k_T)=>E_l_k_H_e=28,29MeV[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hạt nhân ôn thi đại học cần giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:53:36 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
* bài 2:
Dộ phóng xạ của một chất tại các thời điểm t1, t2 là x và y. Nếu chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là T thì số hạt nhân phân rã trong thời gian t2-t1:
A. x-y             B, (x-y)ln2/T             c. (x-y)T/ ln2           d. xt1 -yt2

Ta có H1=[tex]\lambda N1[/tex]=x ==>[tex]N1=\frac{x}{\lambda }[/tex]
 và H2=[tex]\lambda N2[/tex]=y ==>N2=[tex]N2=\frac{y}{\lambda }[/tex]

Số hạt nhân mất đi trong t=t2-t1 là [tex]\Delta N=N1-N2[/tex]=[tex]\frac{1}{\lambda }(x-y)[/tex]=[tex]\frac{T}{ln2 }(x-y)[/tex]