Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: chjkuku trong 05:32:22 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10740Tiêu đề: Bài tập về sóng và dao động điều hòa
Gửi bởi: chjkuku trong 05:32:22 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
1/Trên một sợi dây đàn hồi AB dài 25cm đang có sóng dừng, người ta thấy có 6 điểm nút kể cả hai đầu A và B. Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M cách A 1cm?
A.10 điểm
B.9 điểm
C.6 điểm
D.5 điểm
2/Một vật nhỏ đang dao động điều hòa với T=1s. Tại thời điểm [tex]t_{1}[/tex] nào đò, li độ của vật là -2cm. Tại thời điểm [tex]t_{2}=t_{1}+0,25[/tex](s), vận tốc của vật có giá trị :
A.4[tex]\pi[/tex] cm/s
B.2[tex]\pi[/tex] cm/s
C.-2[tex]\pi[/tex] cm/s
D.-4[tex]\pi[/tex] cm/sTiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng và dao động điều hòa
Gửi bởi: nh0k_haycu0i_94 trong 06:11:31 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
1/Trên một sợi dây đàn hồi AB dài 25cm đang có sóng dừng, người ta thấy có 6 điểm nút kể cả hai đầu A và B. Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M cách A 1cm?
A.10 điểm
B.9 điểm
C.6 điểm
D.5 điểm


Ta có phương trình sóng dừng tại điểm M bài cho là
    http://codecogs.izyba.com/gif.latex?u_{M}%20=%202acos(%20\frac{\pi%20.d.2}{\lambda%20}+\frac{\pi%20}{2}).cos(\omega%20t-\pi%20.(\frac{2l}{\pi%20}+\frac{1}{2}))


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng và dao động điều hòa
Gửi bởi: nh0k_haycu0i_94 trong 06:19:18 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
1/Trên một sợi dây đàn hồi AB dài 25cm đang có sóng dừng, người ta thấy có 6 điểm nút kể cả hai đầu A và B. Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M cách A 1cm?
A.10 điểm
B.9 điểm
C.6 điểm
D.5 điểm


Ta có phương trình sóng dừng tại điểm M bài cho là
   [tex]u_{M}= 2a.cos(\frac{2\pi d}{\lambda }+\frac{\pi }{2}).cos(\omega t - \pi (\frac{2l}{\lambda }+\frac{1}{2}))[/tex]
với d=1cm, l = AB, ban thay vào tim được phưogn trình sóng tại M
+ Phương trình sóng tại điểm N cần tìm bất kì
    [tex]u_{M}= 2a.cos(\frac{2\pi d_{N}}{\lambda }+\frac{\pi }{2}).cos(\omega t - \pi (\frac{2l}{\lambda }+\frac{1}{2}))[/tex]

   Theo đề bào thì sóng tại N cùng biên độ và cùng pha với sóng tại M
=> bạn tìm độ lẹch pha giữa hai phương trình trên là [tex]\Delta \varphi = k2\pi[/tex]
     và để cùng biên độ thì[tex]cos(\frac{2\pi d}{\lambda }+\frac{\pi }{2})[/tex] = [tex]cos(\frac{2\pi d_{N}}{\lambda }+\frac{\pi }{2})[/tex]
bạn giải hệ phương trình trên tìm ra số giá trị k thỏa mãn nhé