Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 10:40:49 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10714Tiêu đề: 1 bài liên kết riêng hạt nhân khúc mắc!
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 10:40:49 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
1 cách làm khó hiểu nhờ mọi người giúp em.Em cảm ơn nhiều  :x  :x

Cho biết khối lượng nghỉ của proton, notron, electron lần lượt là mp = 938,3 MeV/c[tex]^{2}[/tex], mn = 939,6MeV/c[tex]^{2}[/tex]; me = 0,511MeV/c[tex]^{2}[/tex].Lấy 1u = 931,5MeV/c[tex]^{2}[/tex].Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân C(6notron, 6proton) là:
A. 7,45 MeV/c[tex]^{2}[/tex]              B. 7,19MeV/c[tex]^{2}[/tex]   
 C. 7,71MeV/c[tex]^{2}[/tex]              D. 7,96MeV/c[tex]^{2}[/tex]
Ở bài này em làm thế này:
từ mp, mn, me ta tìm được chúng: mp = 1,0073u, mn = 1,00869u, me = 5,485. 10[tex]^{-4}[/tex]
 ~O) Năng lượng liên kết riêng được tính theo công thức trong sách giáo khoa là:
Wlk = (6. mp + 6. mn - m). 931,5 : 12 trong đó m = 12u
Khi đó tìm được đáp án A.7,45MeV
 ~O) Nhưng đề bài có đáp án là C.Tức là trong công thức Wlk đã tính như sau:
Wlk = (6. mp + 6. mn +6 me - m). 931,5 : 12 = 7,71 MeV.Đáp án C
Vậy nhờ các thầy giải thích rõ cho em như thế nào là đúng! 
Tiêu đề: Trả lời: 1 bài liên kết riêng hạt nhân khúc mắc!
Gửi bởi: qvd4081 trong 10:59:48 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
1 cách làm khó hiểu nhờ mọi người giúp em.Em cảm ơn nhiều  :x  :x

Cho biết khối lượng nghỉ của proton, notron, electron lần lượt là mp = 938,3 MeV/c[tex]^{2}[/tex], mn = 939,6MeV/c[tex]^{2}[/tex]; me = 0,511MeV/c[tex]^{2}[/tex].Lấy 1u = 931,5MeV/c[tex]^{2}[/tex].Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân C(6notron, 6proton) là:
A. 7,45 MeV/c[tex]^{2}[/tex]              B. 7,19MeV/c[tex]^{2}[/tex]   
 C. 7,71MeV/c[tex]^{2}[/tex]              D. 7,96MeV/c[tex]^{2}[/tex]
Ở bài này em làm thế này:
từ mp, mn, me ta tìm được chúng: mp = 1,0073u, mn = 1,00869u, me = 5,485. 10[tex]^{-4}[/tex]
 ~O) Năng lượng liên kết riêng được tính theo công thức trong sách giáo khoa là:
Wlk = (6. mp + 6. mn - m). 931,5 : 12 trong đó m = 12u
Khi đó tìm được đáp án A.7,45MeV
 ~O) Nhưng đề bài có đáp án là C.Tức là trong công thức Wlk đã tính như sau:
Wlk = (6. mp + 6. mn +6 me - m). 931,5 : 12 = 7,71 MeV.Đáp án C
Vậy nhờ các thầy giải thích rõ cho em như thế nào là đúng!


Trong sgk người ta bỏ qua khôi' lượng cua e  bạn ak  vì khôi' lượng của no' rất nhỏ so voi' khôi' lượng hạt nhân . Nhưng bài này người ta cho nằng lượng của e tức bạn phải tính cả e vào chứ
  [tex]M_{nguyen tu} =[/tex]
[tex]m_{p}.Z+m_{n}.(A-Z) +m_{e}.Z \approx m_{p}.Z+m_{n}.(A-Z)[/tex]
Công thức tính chinh' xác khôi' lượng hat nhân là phải + khôi' lượng e vào