Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: arikirin trong 09:20:19 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10701Tiêu đề: Bài tập sóng âm cần giải đáp!
Gửi bởi: arikirin trong 09:20:19 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Một nguồn âm O lad nguồn điểm trong kg.2 điểm M,N nằm trên đường thẳng qua O và ở cùng phía với O. Biết mức cường độ âm ở điểm M lớn hơn N là 2B khoảng cách M,N là 9m,Điểm N cách nguồn âm O 1 đoạn?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng âm cần giải đáp!
Gửi bởi: kydhhd trong 10:33:38 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Một nguồn âm O lad nguồn điểm trong kg.2 điểm M,N nằm trên đường thẳng qua O và ở cùng phía với O. Biết mức cường độ âm ở điểm M lớn hơn N là 2B khoảng cách M,N là 9m,Điểm N cách nguồn âm O 1 đoạn?
[tex]\frac{I_{M}}{I_{N}}=\frac{ON^{2}}{OM^{2}}[/tex]
[tex]Lm-Ln=2=log\frac{I_{M}}{Io}-log\frac{I_{N}}{Io}=log\frac{I_{M}}{I_{N}}\Rightarrow \frac{ON}{OM}=10\Rightarrow ON=10[/tex]m


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng âm cần giải đáp!
Gửi bởi: nh0k_haycu0i_94 trong 10:34:39 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Một nguồn âm O lad nguồn điểm trong kg.2 điểm M,N nằm trên đường thẳng qua O và ở cùng phía với O. Biết mức cường độ âm ở điểm M lớn hơn N là 2B khoảng cách M,N là 9m,Điểm N cách nguồn âm O 1 đoạn?
Theo tính chất ta có âm truyền đẳng hướng=> công suất âm tại A= công suất âm tại B
<=>   [tex]I_{M}.4.pi.R^{2}_{M} = I_{N}.4.pi.R^{2}_{N}[/tex]
Rút gợn ta có
         [tex]I_{M}.R^{2}_{M} = I_{N}.R^{2}_{N}[/tex] (1)
từ đề bài cho mức cường độ âm tại M lớn hơn mức cường độ âm tại N là 2B
=> [tex]log\frac{I_{M}}{I_{o}} = 2 + log\frac{I_{N}}{I_{o}} => logI_{M} = 2 + logI_{N} => logI_{M} = log(I_{N}+100) => I_{M} = I_{N + 100}[/tex] (2)
ta thấy [tex]I_{M}>I_{N}[/tex] nên để biểu thưc 1 đúng thì [tex]R_{M}<R_{N}[/tex]

mà MN = 9m => RM= RN - 9
Thay các kết quả trên vào biểu thức 1 rồi rút gọn để tính RN bạn nhe